1920-talet: Väster om hamnen

Ystads Badhusförening upa önskade i en skrivelse till Stadsfullmäktige att man skulle besluta att till föreningen överlåta dispositionsrätten av behövligt tomtområde, omkring tio meter från närmaste järnvägsspår, för kallbadhusets behov eller medge att badhuset fick uppställas på angivet ställe på stranden. I skrivelsen ger man följande bakgrund: ”Den 19 juni 1905 bildades Ystads Badhusförening upa med ändamål att här i staden anlägga badhus för beredande av tillfälle för föreningens medlemmar och andra att mot avgift, erhålla kalla och varma bad. Som bekant har föreningens verksamhet hittills endast gällt tillgodoseende av behovet av kalla bad. Föreningens tillkom på enskilt initiativ genom tillskott av enskilda och föreningar. Föreningens verksamhet förflöt normalt och inkomsterna täckte helt utgifterna ända till och med år 1914… Det som mest betungat företaget har varit dels de under de senare åren högst väsentligt stegrade kostnaderna för utsättning och intagning av badhuset och dels de behövliga underhålls- och reparationskostnaderna…. För att i framtiden undgå det huvudsakliga av dessa kostnader har föreningen beslutat uppdra åt styrelsen att vidta åtgärder så att det bleve möjligt att placera badhusets avklädningshytter å stranden mitt för den plats där nu det gamla badhuset är beläget. Det vore emellertid avsikten att fortfarande använda bryggan, som går ut i sjön och den från nuvarande biljettkontoret åt öster utgående s k simbryggan, vilken särskilt användes vid de simkurser, som för skolungdom årligen anordnas…..”

Stadsfullmäktige beslöt att bifalla hemställan att få uppställa kallbadhuset å stranden, på sätt densamma af magistraten tillstyrkts, dels, i enlighet med drätselkammarens förslag, att staden skulle ingå såsom medlem i Ystads Badhusförening upa och teckna insatser till belopp af 4.000 kronor.

Upp:

| »