Bebyggelsens utveckling

Den första privata byggnaden i Sandskogen för eget bruk uppfördes 1878. Den kom sedan att följas av några andra efter omkring fem år. Då bestämdes att Planteringsstyrelsen skulle ha ansvaret för utbyggnaden av platser för bord och byggnader. Det bestämdes även att man skulle betala tomtören, dvs arrende.

Planteringsstyrelsen delade in platserna i villaplatser och bordsplatser. I denna senare grupp kom att ingå allt från platser med bord och bänkar till platser med olika typer av byggnader såväl öppna som slutna. De senare kom att kallas paviljonger. Ett annat namn skulle kunna vara dagvillor till skillnad från villor som innehöll eldstad. År 1897 fanns det 50 villaplatser och 97 bordsplatser i Sandskogen.

De första innehavarna av villaplatser var huvudsakligen handlare och andra näringsutövare samt högre tjänstemän. Senare, efter förra sekelskiftet,  tillkom officerare vid dragonregementet när detta byggdes ut. De första innehavarna av bordsplatser var en mycket mera heterogen grupp.

Vi kan se ett mönster i utbyggnaden av bords- och villaplatser. I början gällde det att vara nära staden och den stora körvägen. Sedan fick man dra sig längre ut i skogen för att få en bords- eller villaplats. När Ystads Saltsjöbad etablerades påverkade detta också. Planteringsstyrelsens riktlinjer finns inte dokumenterade men man kan ana ett mönster att villor fick företräde vid de större vägarna samt att villorna vid Strandvägen skulle vara representativa.

Utvecklingen visas här ur olika perspektiv enligt följande:

« | »