Måndalsområdet, dvs området öster om sandtäkten

Ingenjören G M Schönbeck anhöll år 1931 hade att få arrendera en plats för uppförande av en villa i Sandskogen cirka 60 m norr om Nybrovägen och 100-150 meter öster om den gamla sandtäkten. Planteringsstyrelsen beslöt att avslå framställningen då den önskade platsen ej låg inom den del av Sandskogen som vore upptagen såsom villaområde och planteringsstyrelsen sålunda saknade rätt att upplåta densamma.

Från Stadsfullmäktige kom strax efter en motion för yttrande en av vice konsul Hugo Schultz väckt motion om upplåtelse av ett nytt villaområde i Sandskogen förslagsvis begränsat av i öster av första brandgatan, i söder Nybrovägen, i väster gamla sandtäkten och i norr järnvägen. I Planteringsstyrelsens protokoll anges: ”Efter besiktning av det föreslagna området och sedan ordföranden meddelat att i Sandskogen ännu funnes cirka 25 villaplatser och ett 60-tal paviljongsplatser oupplåtna, beslöt styrelsen föreslå stadsfullmäktige, att västra delen av det föreslagna området eller sträckan från sandtäkten till närmaste ridväg, ej skulle upplåtas för bebyggande utan reserveras för allmänheten, att någon kartläggning ej skulle göras utan villaplatserna upplåtas från fall till fall, att upplåten villaplats ej skulle vara större än 600 kvm och avgiften därför 100 kr per år samt att fristående uthusbyggnader ej skulle få uppföras å området. Herrar Ahlbeck och Barje ansågo att avgiften för de nya villaplatserna borde vara högst 75 kr per år”. Stadsfullmäktige beslöt att området skulle upplåtas som villaområde. Kvarningenjören G M Schönbeck blev den förste som fick uppföra en villa i området.

« | »