De första byggnaderna

Den första privata byggnaden för eget bruk uppfördes 1878 i Sandskogen. Det var handlanden P L Lamberg som lämnade en skrivelse, daterad 20 april 1878, till Planteringsstyrelsen: ”Om tillstånd att få uppsätta en mindre paviljong eller lusthus på någon dertill lämplig plats i Sandplanteringen, ävensom att af sådan plats med snaraste må blifva mig anvisad, får jag härmed anhålla”. I denna fråga kunde Planteringsdirektionen, som då Planteringsstyrelsen hette, inte lämna något utlåtande utan ansåg att saken borde avgöras av Stadsfullmäktige men hade för sin del inte något emot att ansökningen beviljades med villkor att paviljongen blev smakfullt och snyggt uppförd. Lamberg fick tillstånd att uppföra en paviljong. Han lät föra över en paviljong han hade i Soldalen till Sandskogen. På så sätt tillkom den första byggnaden i Sandskogen år 1878.

Det dröjde sedan fram till år 1883 innan det kom några nya ansökningar. Det var då kamrer G F Pripp och strax därefter hamnkassören Axel Krook som ville bygga. Hamnkassör Krook skrev i sin ansökan: ”Undertecknad anhåller härmed om tillstånd att i sandplanteringen få uppföra en träpaviljong af ungefär samma storlek som de hvilka därstädes blifvit uppförda av herrar Lamberg och Pripp”. Rådman Carl Hallberg önskade senare på hösten 1883: ”att få uppföra en paviljong öster om Pripps och på ungefär samma avstånd från denna som mellan Pripps och Lambergs paviljonger. Bankkamrer N F Nilsson anhöll i början av 1884 ”om att få uppföra en paviljong mellan järnvägen och stora körvägen ungefär så långt från den åt häradshövding Hallberg upplåtna plats som från hans och disponent Pripps villa, hvilken plats för fabrikör Fischer särskildt utpekats, få uppföra en villa i stil ungefär som hamnkassör Krooks”.

Förhållandena ändrades i och med att det kom en skrivelse från handlanden Gustaf Wollin i början av år 1884: ”Till styrelsen för Ystads sandplantering. Då jag, deraf tillåtelse dertill erhålles, ämnar uppföra ett boningshus af trä, omkring 52 fot långt och 24 fot bredt, samt inredt till fyra rum och kök, på plats jag utvisadt för Styrelsen Ordförande, i stadens Sandplantering, får jag härmed utbedja mig Styrelsens medgifvande härtill för att kunna vidfoga detta till min särskilda anhållan härom till Herrar Stadsfullmäktige. Det var således stadsfullmäktige som fick avgöra frågan eftersom byggnaden var ”af större beskaffenhet”. Handlanden Wollin fick sitt tillstånd.

Stadsfullmäktige bestämde även vid Wollins ansökan, att Planteringsstyrelsen skulle besluta och anvisa platser för nya byggnader. Det blev nu också fråga om tomtöresavgifter. Den första gången detta omnämndes var i april 1884 vid en skrivelse från Traktör Troberg om att få uppsätta en paviljong. Hans ansökan beviljades. Det kom nu in nya ansökningar om att få uppföra byggnader i Sandskogen. I samband med uppbärandet av tomtöresavgifterna började man att registrera platserna. Det skedde i form av en numrering allt eftersom ansökningarna registrerades.

Vid en viss tidpunkt lade man då fem ansökningar, som hade godkänts men som på något sätt var avvikande, sist i förteckningen. De fick nummer 39 – 43. Det gällde handlande Lambergs paviljong (nr 39), apotekare Smiths vattenkiosk (nr 40), sadelmakare Peterssons paviljong (nr 41), handlande August Schultz s k Pariservilla (nr 42) samt änkefru Betty Thorssons kiosk (nr 43). Dessa fem bröt därför numreringsprincipen att man fick nummer efter när ansökan godkänts. Ytterligare ett undantag var rådman Wendts villa som fick nummer 44. Skälet var här att Planteringsnämndens ordförande inte behövde betala tomtöresavgift. När då rådman Wendt dog fick sonen som övertagit villan börja betala. Efter dessa avvikelser började numreringsprincipen att gälla igen.
Det blev snart även en registrering av bordsplatser. Man skulle även betala tomtöresavgift, dvs arrende, för dessa. Bordsplatserna förtecknades i ett annat register där numreringen också kom att ske efter samma princip, dvs efter när Planteringsstyrelsen godkänt respektive plats.

Vi kan nu skilja mellan två typer av platser i sandskogen, dels villaplatser, dels bordsplatser.

| »