14 F Eliasson/J Eklunds paviljong 1885

F Eliasson ansökte 1885 om att få uppföra en paviljong på norra området mellan kassör Krooks och källarmästare Trobergs villor. Hans ansökan beviljades. Eliasson innehade platsen i nära tio år. Sedan övertogs platsen av handlanden Johan Ekelund. Denne ansökte 1897 om att få uppföra stall och vagnport på platsen. Han begärde också samma år att få avgiften minskad och det beslöts att kontrollmäta området. Planteringsstyrelsen fann att Ekelunds anmärkning var befogad.

Johan Ekelund var en känd figur i det dåtida Ystad. Han var en mycket elegant och uppträdde vanligtvis i välborstad hög hatt. Under sitt långa liv, han dog 90-årig 1941, hann Ekelund ha många järn i elden. Han drev Belysningsmagasinet vid Stora Östergatan och Marbel- och porslinsfabriken vid Lilla Norregatan. Han var ordförande i Hantverksföreningen, startade aftonskola för ”ynglingar som afse att ägna sig åt handelsyrket”, och var kårchef i Frivilliga Brandkåren. Han var också kommunalt verksam: ledamot av stadsfullmäktige, hälsovårdsnämnd, fattigvårdsstyrelse och skolråd mm

När kasernerna byggdes ut och en väg lades ut fram till södra portalen kom Ekelunds plats att påverkas. Därför fick Planteringsstyrelsen yttra sig över om villan skulle bli obrukbar för sitt ändamål och i så fall vilket värde den skulle anses ha. Styrelsen kom fram till en del av norra gaveln skulle skäras av och att den därför inte kunde användas för sitt ändamål men att den möjligen skulle kunna användas på annat sätt. Värdet skattades till totalt 3.200 kronor där villabyggnaden värderades till 2.500 kronor, stallbyggnaden och avträdeshuset till 200 kronor samt matjord och planteringar till 500 kronor. Platsen löstes sedan in.

Fru Anna Eriksson begärde 1908 muntligen tillstånd att få servera mat till arbetare i förre detta Ekelunds villa. Planteringsstyrelsen beslöt att om en skriftlig ansökan kom så skulle den avslås.

Dragonregementet köpte in villan av drätselkammaren. Regementschefen anhöll i en skrivelse 1916 att avgiftsfritt få disponera det till villan hörande området och att få rätt att där servera kaffe och läskdrycker till vid regementet tjänstgörande personal. Planterings-styrelsen beslöt att bifalla framställningen men krävde dels villaavgift, dels att serveringen skulle vara av endast alkoholfria läskdrycker och gälla under tiden 1 maj fram till 1 oktober. 1922 fick man sedan lov att bygga till en terrass till villan.

Platsen övertogs senare av infanteriregementet när dragonregementet lades ner.


Regementets kaffeservering i f d Ekelunds villa

Ystads Sandskog

« | »