2 Hamnkassör Axel Krooks paviljong 1883

Hamnkassör Axel Krook ansökte redan 1883 om rätt att bygga i Sandskogen. Hans ansökan anger: ”Undertecknad anhåller härmed om tillstånd att i sandplanteringen få uppföra en träpaviljong af ungefär samma storlek som de hvilka därstädes blivit uppförda av herrar Lamberg och Pripp”. Hans ansökan beviljades. Detta var före det att Planteringsstyrelsen mer noggrant började systematisera bebyggelsen och ta upp så kallad tomtöresavgift. Denna byggnad blev sedan, som framgick ovan, den västligaste byggnaden i Sandskogen eftersom området närmre staden skulle reserveras för allmänheten.

Fem år efter bygget ansökte Krook om att få bygga till. Detta skedde 1888. Han fick sedan 1901 rättigheten att få några furuträd borttagna för att ett antal bok- och björkplantor skulle få chans att växa till.

I övrigt finns ingen information om denna villaplats utöver att den några årtionden senare ägdes av fru Kristina Persson (Lokförare Ingemansson).

Ystads Sandskog

« | »