25 Handlanden C F Strandbergs villa 1887

1887 ansökte handlanden P L Strandberg om att få uppföra en byggnad på plats nr 25. Sedan överläts platsen efter några år till bröderna Cederholm. Det var de som konstruerade den första bilen i Sverige. Denna provkördes mellan innerstaden och den här villan. Enligt Jöns Cederholms anteckningar skedde den första provturen den 21 augusti 1892 i Ystads sandskog där bröderna hade en sommarstuga. Där gick det tungt i den lösa sanden så att vagnen körde fast. Därvid krökte sig en axel och kuggarna brast på ett av kedjedreven.

Villaplatsen köptes av bankdirektör J Lundqvist, sannolikt år 1917. Han ville då bygga om villan. Detta vållade en del problem. I Planteringsstyrelsens protokoll, skrivet av rektor Neuman, från 1917 sägs: ”Den 18/4 hade vice ordföranden anhållit, att undertecknad skulle för godkännande till Planteringsstyrelsens medlemmar utsända en av bankdirektör J Lundqvist till vice ordföranden insänd ritning ”till ombyggnad av förre detta Cederholms villa, som Lundqvist köpt. Då undertecknad vid besök å platsen 18/4 fann, att ombyggnaden var i full gång och erfor, att den påbörjats för 1 á 2 veckor tillbaka utsändes icke ritningen till godkännande utan förelades nu för Planteringsstyrelsen. Sedan vice ordföranden meddelat, att han icke givit herr Lundqvist tillstånd att påbörja ombyggnaden, anmodades han meddela herr Lundqvist, att ritningen godkänts, men att Planteringsstyrelsen på det högsta ogillade, att byggnadsarbetet påbörjats, innan ritningen blivit godkänd”. Vi kan här spåra en viss misshällighet mellan Planteringsstyrelsens ordförande rektor Neuman och dess vice ordförande bokhandlare Ericsson. Denna ökade senare och ledde så småningom fram till att rektor Neuman avgick från Planterings-styrelsen 1921.

Bankdirektör Lundqvist överlät villaplatsen till köpmannen Carl Persson, grundaren av vad som senare blev Persöner. Överlåtelsen skedde sannolikt omkring 1920. Carl Persson ville 1926 bygga ett automobilgarage och för att göra detta behövde han ta bort några furor och granar. Ärendet fick bordläggas så att man kunde vända sig till Stads-fullmäktige för att få föreskrifter om hur man skulle göra. Ärendet togs upp igen efter en tid och i protokollet kan man läsa: ”Bordlagda ärendet om Carl Perssons ansökan att få uppföra garage. Herr Ahlbeck yrkade avslag å ansökningen. Herr M Ohlsson yrkade bifall till densamma under betryggande villkor med hänsyn till brandsäkerheten. På yrkande av herr Swanberg blev ärendet ånyo bordlagt och uppdrogs åt herr ordf att inhämta stadsingenjörens och brandchefens yttranden över ansökan”. I protokollen kan man sedan inte få fram hur det gick. Klart är emellertid att han några år senare fick bygga till villan. Detta skedde år 1929.

Ystads Sandskog

« | »