6 Traktör Trobergs paviljong 1884

Traktör Troberg ansökte 1884 om att få uppsätta en paviljong i Sandskogen. Hans ansökan beviljades. Det är därvid första gången något nämns om tomtöresavgift, dvs arrendeavgift, över huvud taget. Troberg avlider troligen samma år. Hans änka Maria Troberg innehar sedan platsen, tillsammans med sina döttrar, fram till sin död 1920.

Familjen Troberg får rätt att bygga till sin villa 1906. Några år senare (1908) får man avslag på en ansökan att få plats upplåten för en tennisplan. Avslaget motiveras dels med att det finns tillfälle att spela tennis såväl vid Saltsjöbaden som på gamla idrottsplatsen, dels med att några resliga, vackra träd måste fällas.


Familjen Trobergs villa, här kallad Villa Godthem


Familjen Trobergs villa sedd från andra sidan av den stora körvägen. Detta var hoffotograf Marcus´ villaplats

Grannen, betodlare Mårten Nilsson på plats 0224, klagade hos Planteringsstyrelsen över att änkefru Troberg hade sitt avträdeshus alltför nära hans bord. Planteringsstyrelsen anmodade henne därför att flytta detsamma inom sitt eget villaområde där det kunde gömmas undan bättre och inte vara grannen till olägenhet. Fru Troberg hade tydligen problem med detta hus en längre tid. 1911 lämnade hon in en ansökan om att få uppföra avträde, sopskjul och cykelstall öster om sin villa. Planteringsstyrelsen skriver i sitt protokoll att ansökan avslås, dels eftersom hon hade avträdeshus, dels att man enligt gällande kontrakt inte har något rätt att med medge uppförande av sopskjul och cykelstall.

Ystads Sandskog

« | »