Dansbanan vid repslagarbanan

En första anhållan om att få anordna dans i Sandskogen kom 1865. Det var barberaren Joh F Jönsson som lämnade in följande ansökan ”Undertecknad anhåller vördsamt om tillstånd att få på stadens mark, strax intill och vester om Sandplanteringen, på lämpligt ställe och genom ett ändamålsenligt stängsel inhägna 25 á 30 kvadratalnar för en Dansbana, som på Söndagsaftnarne och vid andra tillfällen vore tillgänglig för ungdom inom arbetsklassen och annat tjänstefolk, som kan behöva och önska sig en i den fria naturen oskyldig förströelse, vilken komme att bestå i dans efter musik, som av mig med biträde skulle exekveras och till vilka förlustelser inga andra förfriskningar, än kaffe, thé och bier komma att serveras”. Stadsfullmäktige beslöt att tillräcklig plats för dansbanan skulle anvisas av Planteringsdirektionen samt att tillstånd skulle sökas hos Magistraten för att dansbanan skulle upplåtas för allmänheten. Det framgår inte av protokollen var denna dansbana var belägen. Tänkbart är att den förlades till det här behandlade området.

År 1908 ansökte överste Berch om att på den så kallade repslagarbanan söder om järnvägsspåret invid kasernen få anlägga en dansbana för regementets räkning. Denna ansökan beviljades. Det uppstod emellertid sedan en osäkerhet om arrende skulle erläggas till ingenjör C F Sundberg för dansbaneområdet som låg på hans repslagarbana. Detta ordnades och dansbanan kunde börja användas.

Dragonernas dansbana söder om regementet ärvdes 1928 av Södra skåningarna och kallades av civila ibland lite nedlåtande Sockabanan. Där var det sommartid i regel dans en gång i veckan. Vid särskilda tillfällen byggdes dansen ut med skjutbanor och tivoli mm. Vid sådana tillfällen framträdde även kända artister, bl a Karl-Gerhard. Regementets musikkår (K 6 respektive I 7) svarade för dansmusiken. Detta nöje pågick ända in på 1940-talet. De sista åren användes dansbanan som en populär regnskyddad övningsplats, innan den måste rivas.

« | »