Södra kasernvägen 1904

När regementet byggdes ut strax efter förra sekelskiftet planerade man in en ny väg från kasernområdet till landsvägen. Det blev vägen upp till regementets södra portal. Plante-ringsstyrelsen kom 1904 fram till att den nya vägen skulle förstöra bordsplatsen 0180 och villaområdet 44. Därför beslöt man att anhålla hos Kungl. Arméförvaltningen att vägen skulle dras fem meter västligare än vad som planerats.

När vägen fanns färdig beslöt man att det skulle planteras körsbärsträd på båda sidorna av den nya vägen upp till portalen.

Det låg tidigare dels en brunn dels en byggnad som innehöll en telefonstation där denna väg nu drogs fram. Denna telefonstation är sannolikt den byggnad som häradsskrivaren N A Wihlborg 1891 muntligt ansökte om att få uppföra i Sandskogen. I Planteringsstyrelsens protokoll från april 1891 anges: ”Häradskrivaren N A Wihlborg till ordföranden muntligen gjorda ansökan om telefonhusets förflyttande till annan plats för att därstädes efter uppsnyggning och tillbygge av veranda, som villa begagnas avslogs av styrelsen emedan den skulle bliva allt för ful och smaklös för detta ändamålet”. Häradsskrivare Wihlborg lämnade genast in en ny ansökan enligt följande: ”Då styrelsen avslagit min genom dess ordförande muntligen gjorda framställning att få på en mindre bemärkt plats inom Sandskogen uppföra en villa, vartill det s k telefonhuset med därå verkställd lämplig förändring komme att användas, får jag med förnyande av min sålunda gjorda anhållan, bifoga ritning över den tillämnade villabyggnaden, därvid jag tillåter mig fästa styrelsen uppmärksamhet på den omständigheten att, även om villan, vilket jag ej kan föreställa mig, skulle komma att presentera sig i ett mindre prydligt skick, den med hänsikt till sitt läge långt från allmänna vägen efter mitt förmenande icke kommer att väcka någon anstöt”. Ansökan beviljades och villan fick beteckningen nr 34. Den placerades där i dag Wendts väg går fram.

Ystads Sandskog

« | »