Längs Österledens södra sida

Det fanns en cykelväg längs järnvägen först och sedan längs den södra sidan av den stora körvägen österut. Cykelvägen längs järnvägens norra sida lades senare även där längs körvägens södra sida. Detta hade sina konsekvenser för kaffevillan Skogstorpet som vi senare kommer att se. Cykelvägen längs landsvägens södra sida förlängdes 1908 genom att man från det så kallade kärret, senare gläntan, högg upp en 1.5 meter bred gångstig österut. Fyra år senare beslöt man ”att vid cykel- och gångbanan längs södra sidan av landsvägen genom Sandskogen uppsätta anslagstavlor, varå ridning och ledande av kreatur å denna bana förbjudes, Även beslöts att uppsätta tavlor på 5 ställen längs den nya ridstigen”.

De byggnader med mera som är aktuella här är:

« |