9 Fabrikör C A Grönwalls villa 1885

I april 1885 kom en skrivelse från L A Grönwall till Planteringsstyrelsen om att få uppföra en villa. Ansökan beviljades ”med vilkor att det vid Drätselkammarens samman-träde den 5 maj 1884 fattade beslut angående villors uppförande i Skogsplanteringen efterlevdes”.

Grönwall innehade villan uppenbarligen enbart en kortare tid. Den köptes av handlanden A P Ostberg, sannolikt redan 1895 eller 1896. Handlanden Ostberg hade vid denna tid blivit Planteringsstyrelsens ordförande. Han lämnade därför in en skrivelse till styrelsen: ”I likhet med vad förre ordföranden rådman Wendt åtnjutit, får jag härmed anhålla att bliva befriad från tomtöresavgift för min villabyggnad i synnerhet som mina extra kostnader för uppmätning och resor till skogen uppgå till minst liknande belopp 16 kr 25 öre”. Ansökan beviljades från A P Ostberg

Handlande Ostberg avgick 1904 från ordförandeposten i Planteringsstyrelsen på grund av att han inte fick jakträtten där. Han lämnade nu in ny skrivelse till styrelsen: ”Styrelsens förre ordförande herr A P Ostberg hade skriftligen anhållit att tomtöreavgiften för hans villa måtte sättas till samma belopp, 10 kronor, som den 23 okt 1896 bestämdes för hans företrädare, då avlidne Fr Wendts villa, och beviljades herr Ostbergs anhållan på sådant sätt, att så länge villan vare i herr Ostbergs egen ägo, årsavgiften skulle utgöra 10 kronor”.

Det framgår inte av protokollen hur länge handlande Ostberg innehade villan. I en ägarförteckning anges fru Carola Olsson född Rydberg som ägare 1909 – 1920. Hon fick 1913 rätt att bygga till villan. Vad som sedan hände med platsen framgår ej.

Ystads Sandskog

« |