59 Byggmästare A A Erikssons/konsul Ragnar Gussings villa 1901

Byggmästare A A Eriksson var sannolikt den som fick platsen 59 för att bygga en villa där. Det finns ej några klara uppgifter om detta i Planteringsstyrelsens protokoll. Han anhöll 1905 att få ta bort några träd. I styrelsens protokoll sägs: ”Herr byggmästare A Erikssons anhållan om en större gallring mellan vägen och villan no 59 bifölls endast såtillvida att ordföranden fick i uppdrag att låta borttaga de träd, som stode alltför nära byggnaden”.

Konsul Ragnar Gussing övertog sedan villan. Han fick lov att bygga till den år 1910. Året därpå blev tegelmästare Holm anmäld för att vid körslor från grosshandlare Ragnar Gussings villa ha kört i skogen där väg inte funnits och därmed skadat skogen.

Konsul Gussing lät på bygga till villan på nytt år 1917. Samma år, några månader efter tillståndet att bygga till villan, anhöll direktör Hjalmar Gussing genom auditör Hjalmar Hoflund om ”Planteringsstyrelsens godkännande av den överlåtelse av villan no 59, som v konsul Ragnar Gussing gjort å direktör Hj Gussing, Efter hållen diskussion beslöt Planteringsstyrelsen godkänna överlåtelsen med bestämt framhållande, att överlåtelsen endast kunde gälla den villabygnad och det område som i kontraktet angives. Därjämte beslöts att området skall uppmätas och att, om tillbyggnad behöves, skall den ske enligt gällande stadga”.

Det är inte klart från Planteringsstyrelsens protokoll om det verkligen skedde någon överlåtelse till direktör Hjalmar Gussing. År 1925 godkändes nämligen överlåtelse av villa nr 59 och bordsplats nr 0229 av förvaltarna i vice konsuln Ragnar Gussings konkurs till advokaten Ivar M G Sandberg i Eslöv.

« | »