Wendts minnessten 1904

En tid efter förra sekelskiftet uppkom tanken på att hedra ekonomidirektören J J Wendt som ses som Sandskogens anläggare. En kommitté bildades och man anhöll 1904 hos Planteringsstyrelsen att få sätta upp en minnessten ”på platsen mellan assessor Geijers villaområde, järnvägen, Saltsjöbadsvägen och landsvägen. När detta beviljats kom man in med en ny anhållan: ”Bestyrelsen för den Wendtska minnesvården hade anhållit att Planteringsstyrelsen måtte på egen bekostnad iordningsställa den till vården upplåtna platsen och beslöts dels att det med lera och strandsten belägga platsen kring stenkumlet och dit ledande 2 gångar dels att låta borttaga 1 björk om den befunnes komma att stå kumlet alltför nära”.

I korsningen mellan den stora landsvägen och Saltsjöbadsvägen restes sålunda en minnessten 1904. Dagen efter invigningen, dvs 1904-06-25, skrev Ystads Allehanda följande: ”Den bautasten, som blivit rest i Sandskogen till minne av denna planterings skapare, Johan Jacob Wendt, avtäcktes högtidligt midsommaraftonen i närvaro av 1.000 personer. Sedan ett musiknummer utförts av Lyran och sång presterats av en kör, sammansatt av sångarkrafter från TNJ, Iris och Frihetsbröderna, under direktör Sven Körlings ledning, höll rektor Neuman invigningstalet, vari han redogjorde för Sandskogens historia och Johan J Wendts nitiska verksamhet. Rektor Neuman frambar också ett tack till alla, som med bidrag eller annorledes verkat för tillkomsten av minnesstenen vilken kostat ca 800 kr, särskilt till godsägare Lachmann för dennes frikostiga gåva”.

I fru Nilssons minne från Villa Björkhaga, se ovan, angavs att varje lördag skyfflades och krattades gångarna runt Minnesstenen. Man kom in och lånade redskapen hos dem.

 

« | »