35 Handlanden J Andréns villa 1891

Järnhandlare Jöns Andrén anhöll 1891 att få en villaplats. En yngre broder till Jöns Andrén, Lars, hade varit anställd i en järnhandel i Trelleborg. Tillsammans startade bröderna 1879 Nya Jernboden i Ystad. Företaget fanns i gamla latinskolans byggnad men den överläts 1920 i andra händer sedan Jöns några år tidigare blivit utsedd till verkställande direktör i Ystads sparbank.

Järnhandeln återgick 1933 i familjen Andréns ägo. Jöns äldste son Lennart var vid det laget både filosofie doktor och utexaminerad bergsingenjör. Han kom snart att kallas järndoktorn. Jöns Andrén blev 98 år och dog 1954. Lennart Andrén dog 1959 och firman drevs vidare av hans efterlevande. 1970 upphörde den att finnas till.

En annan son var John. Han donerade sin samling av böcker av och om Oscar Wilde. Andrén har in i minst detalj föreskrivit på vad sätt och vilka hans donation skall förvaltas. Styrelsen skall samlas en gång om året, helst vid kräfttid. Bland detaljerna i sammankomstens ritual finns sådana finesser som att deltagarna skall dricka ett gott vin och att någon skall hålla ett humoristiskt tal om Oscar Wilde.

I Planteringsstyrelsens protokoll 1891 anges: ”Ansökan från herr J Andrén: Undertecknad får härigenom anhålla att i härvarande Sandskog å området söder om järnvägen emellan fabrikör C A Grönwalls villa och den väg, som från allmänna vägen genom skogen går söder ut mot sjön få uppföra en villa i enlighet med ritning som inom kort skall bliva till direktören inlämnad”. Det blev inget beslut dels för att avståndet från Grönwalls villa var otillräckligt och dels för att ingen ritning eller uppgifter om villans storlek inlämnats. Styrelsen ville ha ”ögonsigte”. Frågan togs upp på nytt vid nästa sammanträde. Då anges i protokollet: ”Handlande Andréns den 23 sistlidna mars inlämnade och den 7 dennes bordlagda ansökan upptogs åter till behandling. Ritning å villan var nu inlämnad och godkändes men då avståndet från fabrikör C A Grönwalls villa ej är mera än 41 meter kunde, med bästa vilja, Andréns ansökan ej bifallas förrän planteringsstyrelsen från stadsfullmäktige erhållit utlåtande på en i dag ingiven skrivelse”.

Handlande Andrén lämnade i början av 1892 en något modifierad ansökan: ”Undertecknad får härigenom anhålla att i härvarande Sandskog å en plats väster om vägen, som går söder ut mot sjön, belägen på ett avstånd av 120 meter från Herr Genkens och 135 meter från herr Aug Schultz villa (s k Pariser) få uppföra en villa i enlighet med bifogade ritning”. Denna gång godkändes ansökan av Planteringsstyrelsen.

Handlande Andrén fick 1898 rätt att bygga till villan. Han innehade den sedan under flera årtionden. I villaförteckning från 1921 tituleras han som bankdirektör.

« | »