63 Löjtnant H S Mörners villa 1903

Löjtnant H S Mörners ansökan 1903 ”att få sig tilldelad plats för villabyggnad 75 meter öster intill byggmästare Ekbergs under byggnad varande östra villa beviljades”. Villa-tomten omfattade 2520 kvadratmeter. Villan uppfördes av byggmästare Henriksson.

Mörner var gift med en dotter till Peter Sylvan och Elvira Smith. Hon var dotter till apotekare Gustav Smith och alltså syster till storsångaren Salomon Smith. Peter och Elvira hade en flicka tillsammans. Hon heter Martha och växte upp till en vacker ung dam, som efter skolåren i Ystad alltmer började synas i de kretsar där man roade sig. Det kunde vara societetsbaler, Knutsfester eller de obligatoriska Karl- och Oscarsbalerna. En som alldeles särskilt fick ögonen på Marta var löjtnanten vid Skånska dragonregementet Hjalmar Mörner. De båda syntes allt oftare i sällskap och 1899 ringde bröllopsklockorna i Bollerups kyrka. Marta var då 21 år. I fortsättningen blev adressen Ystad och makarna lät två år senare uppföra en sommarvilla vid Strandvägen i Ystads Sandskog”. Löjtnanten avancerade till ryttmästare och utnämndes till kammarherre 1922. I samband därmed lämnade makarna Ystad och villan kom i andra händer.

Kammarherre Mörner ägde emellertid fortfarande villan 1933. I ett protokoll sägs: ”Hjalmar Mörner hade i skrivelse till styrelsen framhållit, att en klosettbyggnad och en paviljong för en badvakt, vilka voro belägna strax in—– av hans villa nr 63 måtte flyttas längre österut. Styrelsen beslöt överlämna skrivelse till Drätselkammaren med anhållan att Drätselkammaren ville i samråd med planteringsstyrelsen vidtaga sådana åtgärder som kunde anses erforderliga för avhjälpande av de påstådda olägenheterna.

Året därpå, dvs 1934, anhöll fröken Ida Maria Hansson om tillstånd att i ryttmästaren Hjalmar Mörners villa nr 63 i Sandskogen få driva hotell- och pensionatsrörelse i förening med kaférörelse och att få några träd å villaplatsen borthuggna. Styrelsen biföll den gjorda anhållan. Hon kom nu vidare med en anhållan om att få servera öl: ”Styrelsen hade anmodats avgiva yttrande över en av fröken Ida Maria Hansson gjord anhållan om tillstånd att i samband med den pensionatsrörelse som hon under tiden maj – september innevarande år ämnade bedriva i kammarherre Hj Mörners villa nr 63 i Sandskogen få utskänka pilsnerdricka till spisande gäster. Då stadsfullmäktige förra året trots avstyrkan från planteringsstyrelsen tillstyrkte en ansökan om tillstånd att i ett pensionat med kaférörelse i Sandskogen få utskänka pilsnerdricka vid måltider till spisande gäster anser styrelsen skäl ej föreligga att nu avstyrka en liknande framställning varför styrelsen för sin del tillstyrker bifall till förevarande ansökan”. År 1936 gällde hennes ansökan även rätten att få servera vin: ”Stadsfullmäktige hade till Planteringsstyrelsen för yttrande remitterat en ansökan av fröken Ida Maria Hansson om tillstånd att i sommarvillan nr 63 i Sandskogen få vid måltid till spisande gäster utskänka pilsnerdricka och vin under tiden den 1 maj – 30 september 1936. I ärendet ägde överläggning rum varunder herr vice ordföranden föreslog att styrelsen skulle tillstyrka ansökan om utskänkning av pilsnerdricka men avstyrka rätt till utskänkning av vin, då fröken Hanssons pensionatsrörelse ej var av sådan omfattning att hon hade behov av vinutskänkning och herr Olsson avstyrkte ansökan i sin helhet. Sedan överläggningen avslutats beslöt styrelsen utan omröstning i enlighet med vice ordförandens förslag”.

År 1935 överläts villan av kammarherren Hjalmar Mörners sterbhus till fru Svea Lachman. Hon var gift med godsägare Johan Lachmann på Charlottenlund. Vad familjen Lachman gjorde med villan är inte känt. Fröken Mattsson hade ju även under denna tid pensionatsrörelse i villan.

År 1937 överläts villan till fröknarna Sonja och Karin Lustig. De var döttrar till fiskhandlare Nils Lustig i Ystad. Lustigs fiskaffär försåg under åtskilliga år Ystadborna med fisk och vilt. Affären hade sina lokaler i ett lågt hus, ursprungligen byggt 1783, vid nedre delen av Hamngatan. Lustig bedrev också omfattande affärer med lantbruksfasigheter. Själv hade han ärvt Ingelstadgården efter sin far, men den sålde han på 1930-talet. Med åren blev han en välbärgad man . Nils Lustig avled 1967, vid 80 års ålder. Villan stannade kvar i familjen under flera årtionden.

Ystads Sandskog

« | »