64 Ryttmästare Thotts villa 1903

Ryttmästaren Friherre Fredrik Thott fick rätt att uppföra en villa på platsen 64. Tomten omfattade totalt 1720 kvadratmeter. En notis anger att byggmästaren Anders Jönsson fanns med i bilden.

År 1917 ville ryttmästare Thott få bort några träd. I Planteringsstyrelsens protokoll anger rektor Neuman: ”beslöts att å villan Ekebos område borttaga 12 träd. Undertecknad ansåg, att de två, från villan mest avlägsna träden borde stå kvar”. Längre fram anges: ”Beslöts att av de för auktion avsedda 70 furustaplarna överlämna 40 st till livsmedelsnämnden till det gamla priset, 10 kr för stapel. Vidare skulle veden av de vid Ekebo fällda furorna sättas i staplar å 1 kbm, samt, sedan baron Thott fått köpa vad han för villan behövde, de övriga överlämnas till livsmedelsnämnden mot 10 kr per 2 kbm”.

Ryttmästare Thott innehade villan i tjugo år. Han överlät den 1923 till löjtnant Th Dyrssen. Denne innehade den sedan i fyra år. Han överlät den enligt Planteringsstyrelsens protokoll till ryttmästaren E Hårderup. Därefter finns inga notiser om innehav förrän 1943 när disponent Harry Raihle övertog den.

Fru Selma Ståhl anhöll 1933 att få idka kaférörelse och matservering i villan nr 64 Ekebo. I protokollet anges: ”Efter hållen överläggning beslöt styrelsen – ansåg att någon kaférörelse ej vore behövlig därstädes, avslå framställningen härom men medge tillstånd till anordnande av matservering och pensionat i nämnda villa”. Hon överlät sedan pensionatsrätten i villan till fröken Ester Ståhl, vilket godkändes. Det finns ingen notering om hur stor avgiften skulle bli. I ett protokoll 1936 anges ”Styrelsen beviljade och beslöt att ej uttaga någon avgift för rättigheten i år”. Noteringarna tyder på att pensionats-rörelsen omfattade åtminstone perioden 1933 – 1936

Ystads Sandskog

« | »