Båtbrygga som blir badflotte

Planeringen inför utställningen Fritiden 1936 påverkade även Saltsjöbaden. Ystads Seglarsällskap författade en skrivelse till Stadsfullmäktige: ”Det har länge varit en allmän önskan att en brygga vid Saltsjöbaden kunde komma till stånd. Med tanke på utställningen i sommar och den stora turistinvasion som måste bliva en följd, taga vi oss härmed friheten anhålla att Stadsfullmäktige går i författning om byggandet av en sådan brygga. Som skäl för vår anhållan få vi meddela, att vi planerat, att i samråd med Malmö Segelsällskap och Fritiden anordna en seglardag, vilken för övrigt om så är möjligt skulle bliva årligen återkommande. Som ytterligare skäl kunna vi i detta sammanhang nämna att såväl de utställare enligt Fritidens program sidan 10 som ock Svenska Seglarskolan torde hava en god nytta av en sådan brygga. Enligt vår åsikt bör bryggan läggas något öster om Saltsjöbadens annex ungefär mitt för vägen och den bör för att kunna tjäna sitt ändamål utläggas ca 130 meter från land”.

Stadsfullmäktige beslöt att avslå motionen samt att bemyndiga Drätselkammaren att för en beräknad kostnad av 2.600 kronor anskaffa en flotte att placeras å lämplig plats vid badstranden. Denna flotte lades ut men sannolikt först sommaren 1937 att döma av en interpellation 1936.


En liten flotte lades ut i slutet av 1930-talet utanför Saltsjöbadens område. Vykort från slutet av 1930-talet

« | »