Rekonstruktion av bolaget

Arrendatorn av Saltsjöbaden, kapten Hugo Kylberg började få ekonomiska problem i slutet av 1930-talet. Han fick därför lämna Saltsjöbaden. Konsekvenserna av detta förklarades i en skrivelse till Stadsfullmäktige. Denna skrivelse hade följande lydelse: ”Turistväsendet som näringsfång har i våra dagar fått en växande betydelse för vårt land. Varje landsända är med i konkurrensen, och varje den minsta badort försöker dra inkomster ur turisttrafiken genom att betjäna semesterpubliken, locka med sina företräden och ordna det trivsamt för sina gäster. Ystad började göra sig gällande som badort redan på 1890-talet. De naturliga förutsättningarna voro i flera avseenden ypperliga: skogskantad sandstrand, inramad av Ystadbuktens väldiga och vackra kustlinjer. Staden själv kunde presentera sig för främlingen som en sevärdhet av rang tack vare sin delvis väl bibehållna ålderdomliga och idylliska prägel. I och med Ystads Saltsjöbads tillkomst upptog Ystad en framgångsrik konkurrens med de på den tiden dominerande badortsstäderna på västkusten, och Saltsjöbaden har allt sedan dess varit stadens förnämsta sommaretablissement, centrum för badortslivet på den skånska sydkusten och en av huvudförutsättningarna för stadens och dess invånares inkomster av turistväsendet. Insikten om Saltsjöbadens betydelse för handelsomsättningen i Ystad och därmed också för stadens egen ekonomi slog hastigt rot i allmänna medvetandet, och man torde kunna säga att en sällsynt enhällig folkmening stod bakom de bekanta åtgärderna att bygga upp ett nytt och modernt Saltsjöbaden efter världskrigets långa krisperiod. Staden inträdde då som en av huvudintressenterna i företaget och lämnade sitt kraftfulla stöd under en ny utvecklingsperiod, som i många avseende blev fruktbärande genom att öka ystadbornas inkomster av turistväsendet.

Ystad har numera en rangställning som en av de ledande turistorterna i Syd-Sverige. Utan Saltsjöbaden vore denna ställning otänkbar. En modern och välordnad och välskött hotell- och restaurangrörelse är och förblir huvudvillkoret för att de primära förutsättningarna skola kunna utnyttjas. Vilja vi göra Ystad ännu mera känt och tilldragande som turist- och badort, måste vi alla här i staden bygga vidare på den grund som är lagd och utveckla Saltsjöbadens etablissement, så att det städse fyller moderna krav …. Det torde vara stadsfullmäktige bekant, att AB Saltsjöbadens arrendeavtal med kapten Hugo Kylberg utlöper med innevarande års utgång. Ekonomiska svårigheter hade tillstött för arrendatorn. Styrelsen ansåg det vara lyckligast för bolagets intressen (såväl de ekonomiska som bolagets renommé) att träffa ett särskilt avtal med hr Kylberg, varigenom en avveckling av arrendatorns mellanhavande med bolaget skulle kunna ske utan alltför stora ekonomiska uppoffringar från bolagets sida. Styrelsen har vidare lyckats erhålla en ny arrendator, nämligen direktören Erik Wetterstrand, Stockholm. En av landets mest välkända restaurangmän”.

« | »