Etableringen 1897

I juni 1896 framhöll apotekaren, sångaren m m Salomon Smith och kvarndirektören John Tengberg, båda aktiva kommunalpolitiker och stadsfullmäktigeledamöter, i en motion till fullmäktige de stora fördelarna, inte minst i ekonomiskt hänseende, av ett badhotell som kunde utveckla Ystad till en livligt besökt rekreations- och sommarvistelseort. Finan-sieringen var redan delvis ordnad genom att en rad företag och enskilda förbundit sig att teckna aktier till ett avsevärt belopp. Nu föreslogs att staden skulle satsa 10000 kronor i projektet.

I september 1896 fattade fullmäktige beslut i enlighet med det framlagda förslaget. Viss opposition förekom, bland annat från grosshandlaren August Schultz och lasarettsläkaren Anders Eliasson. De ansåg att ärendet inte var tillräckligt utrett och att ett badhotell skulle störa den fridfulla idyllen i Sandskogen.

Konstituerande bolagsstämma hölls den 12 november 1896. I Ystads Allehanda rapporterades dagen efter att Aktiebolaget Ystads Saltsjöbad blev namnet på den badhus- och hotellinrättning som skall komma till stånd vid Sandskogen härstädes. Detta namn beslöts på konstituerande bolagsstämma i går e.m.


Aktiebrev i Aktiebolaget Ystads Saltsjöbad från år 1897. Utställt till konsul A G Lindgren som kom att ha en villa strax i närheten

I en skrivelse i mars 1897 från Ystads Saltsjöbad till Stadsfullmäktige anges att tomten stakats ut: ”Sedan herrar stadsfullmäktige medgivit att tomt till ett badhotell mm finge i Sandskogen upplåtas, varvid platsen skulle bestämmas i samråd med eder, så får interimsstyrelsen för AB Ystads Saltsjöbad härmed anhålla om edert godkännande av den plats ni i Sandskogen låtit utmärka och bedja om att senare få inkomma med förslag till bestämmande av tomtens storlek och form (ordet avgiftsfritt överstruket)”. Ansökan beviljades.

Den plats som utvalts för det blivande badhotellet var densamma som den där dagens huvudbyggnad uppfördes 1927, dock något närmare havet. Apotekare Smith ansåg att byggnaden skulle ligga så nära strand och hav som möjligt och erkände efter många år, att han i nattens mörker flyttat utstakningspinnarna något tiotal meter närmare strandkanten.

I Ystads Allehanda fanns 1897-05-31 en längre artikel om invigningen. Den löd i förkortat skick på följande sätt: ”I går invigdes Saltsjöbadens hotell med en festlig middag, som räknade över 90 deltagare, däribland många damer, Inbjudna voro hotellets arkitekt Boisen, byggmästare Ekberg, disponenten för Malmö snickerifabrik, kapten Elgström, samt tidningsmän från Ystad, Malmö och Lund. Vid 5-tiden samlades gästerna å hotellet, som var flaggprytt och i det strålande vackra vädret presenterade sig fördelaktigt, varjämte en hel del folk samlat sig runt omkring och gav liv åt tavlan. Middagen serverades på ett förträffligt sätt efter följande matsedel: smörgåsbricka, grön buljong, kokt lax med holländsk sås, modern kötträtt med legymer, hummer á la bagration, stekt kyckling, färsk sparris, glace assorties. Första skålen utbragtes av direktör Tengberg för tredje statsmakten, tidningspressen och han vände sig särskilt till främlingarna, som han hoppades skulle erkänna Sandskogens fördelar som rekreationsort. Rådman Gussing utbragte skålen för de män, vilka skapat detta etablissemang. Arkitekten Boisen besvarade denna skål i ett delvis humoristiskt tal. Redaktör Broomé från Malmö besvarade skålen för tidningspressen. Musik utfördes under eftermiddagens lopp av Krulls kapell från Malmö. Efter middagen samlades deltagarna å kaféverandan, där kaffe intogs, medan man beundrade utsikten över land och hav, som skiftade i olika färger allt efter solnedgången, medan en och annan roddbåt svävade fram över vattenytan, varjämte herr Salomon Smith lät höra sin ypperliga stämma”.

Den träbyggnad som växte fram under vintermånaderna 1896/97 uppfördes i tre våningsplan jämte källare. Den senare innefattade köks- och ekonomilokaler, första våningen matsal, kontor och fem gästrum, andra våningen sju gästrum jämte gemensamma sällskapsutrymmen, tredje våningen personalbostäder. Första och andra våningen omgavs av verandor mot söder och väster. Denna byggnad hade ursprungligen det utseende som framgår av bilderna nedan.

Huvudbyggnaden sedd från sydväst. Vykort från åren före förra sekelskiftet

Huvudbyggnaden från sydväst. Vykort från åren före 1900.

Matsalen, som låg på första våningen utåt havet, byggdes till med ett par verandor. Detta gjordes sannolikt redan andra året.

Hotellets huvudbyggnad finns även avbildad från öster. På ett kort finns även hotellets personal med. Det är sannolikt apotekare Smith som står i centrum på bilden. Sedan kan vi se att de övriga har olika typer av uniform.


Hotellets personal utanför huvudbyggnaden. Vykort från omkring år 1900

 Man fortsatte att bygga ut huvudbyggnaden. I sydvästra hörnet tillkom en liten veranda.


Saltsjöbadens huvudbyggnad. Vykort från omkring år 1910. Bryggan på kortet ledde ut till herrbadhuset. Den försågs även med räcken.

 

| »