Saltsjöbadens område

Det kom i maj 1898 en skrivelse till Planteringsstyrelsen, från AB Ystads Saltsjöbad undertecknad av John Tengberg: ”Med anledning av eder skrivelse av 29/4 98 med förfrågan huru stor areal af Sandskogen som anses behövlig för Saltsjöbadens behov, beslöt Styrelsen att som det vore antagligt att frekvensen vid Saltsjöbaden även framledes kommer att giva anledning till etablissementets utvidgning och det då vore av allra största vikt att en tillräckligt stor areal ägde att disponeras – anhålla, det redan nu måtte längs stranden reserveras en areal av 250 meters bredd och sträckande sig från i öster vägen ned till stranden till skjutbanan i väster”.

Planteringsstyrelsen beslöt att understödja skrivelsen ovan. Man angav avståndet som ”från skjutbanan i väster till den nya vägen som går till sjöstranden i öster”.

Ägandeförhållanden och områdets omfattning blev inte klart fastställda då. Man reserverade ett område. Frågan kom därför upp igen 1904. AB Ystads Saltsjöbad ville då få det reserverade området överlåtet på 49 år. Planteringsstyrelsen förordade då följande till Stadsfullmäktige:

  • att ett parallellogramformigt område av 500 meters längd från öster till väster och 150 m:s bredd från norr till söder måtte upplåtas på 49 år

  • att östra gränsen antingen bestämmes vinkelrätt mot stranden på en punkt 10 meter öster om dambadhuset (med nordlig gräns till Strandvägen) eller, om dambadhuset kan flyttas väster om den i beslutet den 29/6 1898 fastställda östra gränslinjen (stora landsvägen), denna gränslinje bibehålles (i områdets hela sträckning).

  • att området ej får avstängas eller utfartsvägar nekas från de villor och bord, som finnas eller komma att anläggas norr om det upplåtna området

  • att området må ej utan Stadsfullmäktiges bifall användas för bedrivande av annan rörelse än restaurant- och hotellrörelse samt sådan rörelse, som medföljer rekreations-, kur- och badorter

 Frågan kom upp på nytt 1906. Då beslöt Stadsfullmäktige att uppdra åt Planterings-styrelsen att med Saltsjöbadsbolaget upprätta kontrakt om upplåtelse till bolaget av de områden, ”som nu av bolaget disponeras, eller dels det, som avgränsas i söder af havet, i öster av den för några år se’n inhägnade sträckan öster om restaurantbyggnaden, i norr av vägen, i väster av en linje dragen i norr och söder något väster om det s k annexet – och vilken linje Planteringsstyrelsen skall äga att närmare bestämma, dels det område varå kägelbanan finnes uppförd, och dels tennisplanen på en tid af 49 år räknat från den 8 oktober 1896”.

I en skrivelse från Neuman för Planteringsstyrelsens räkning 5 februari 1906 ges ett antal faktauppgifter om Saltsjöbadsområdet:

  • Att Stadsfullmäktige den 8 oktober 1896 för Saltsjöbadens restaurantbyggnad upplåtit nödigt område och därjämte dels överlämnat åt Planteringsstyrelsen att bestämma det för företaget nödiga områdets såväl areal som läge, dels bestämt, att området skulle upplåtas på 49 års tid

  • Att Stadsfullmäktige den 26 februari 1892 fastställt stadgar angående upplåtelse av platser för byggnader mm i Sandskogen

  • Att Planteringsstyrelsen utan Stadsfullmäktiges hörande den 23 mars 1898 upplåtit plats för det s k annexet under anhållan att nämnda stadgar iakttagas men varken upp-rättat kontrakt eller uppburit avgift för området, vars ytinnehåll icke heller angivits, bord icke får uppföras å ett område av 250 m bredd från söder till norr med östlig gräns vid stora Saltsjöbadsvägen och västlig vid skjutbanan

  • Att Saltsjöbaden den 16 juni 1904 hos Stadsfullmäktige anhållit om 49 års dispo-sitionsrätt till sistnämnda område. I en skrivelse från Salomon Smith och Gustaf Lignell den 29 april 1909 fanns följande anhållan: ”Aktiebolaget Ystads Saltsjöbad anhåller härmed, att Herrar Stadsfullmäktige, i och för uppförande af ett Strandbadhus för damer, måtte å 49 år avgiftsfritt upplåta ett 30 meter långt område söder om strandpromenaden, sträckande sig österut, med början 117 meter öster om anslagstavlan vid stora körvägens ändpunkt å strandvallen (under förutsättning, att områdets norra gränslinje bestämmes minst 3 meter söder om strandpromenaden”.

  • Att kägelbanan, smörgåspaviljongen, badhusen, uthusen, båtbryggan och lawn-tennisplanen anlagts utan Stadsfullmäktiges och Planteringsstyrelsens hörande.


Saltsjöbadsområdets planlösning som den framgår av en odaterad kartskiss över Sandskogsområdet. Sannolikt före år 1910

År 1914 var det på nytt fråga om markupplåtelse till AB Ystads Saltsjöbad. Drätselkammaren lät göra upp en karta över Saltsjöbadens område med förslag till dess utvidgning. Man föreslog att till bolaget måtte på arrende under fyrtionio år upplåtas dels det av bolaget från början disponerade området om 15.900 kvadratmeter, som begränsas i söder av havet, i öster av ett inhägnat område emellan vägen förbi Saltsjöbaden och strand-promenaden, i norr av nämnda väg och i väster av en i norr och söder något väster om annexet dragen linje, dels det av Stadsfullmäktige den 7 mars 1907 upplåtna område om 4.000 kvadratmeter, begränsat i väster av den östligaste av de genom Sandskogen anlagda gångbanorna och i söder av vägen förbi Saltsjöbaden, dels ock ett område om ungefär 5.130 kvadratmeter bestående av det här förut omnämnda inhägnade området, en del av vägen förbi Saltsjöbaden samt ett område norr därom.

Drätselkammaren betonade vidare ”att åtminstone det etablissementet närmast omgivande området bör få vara tillgängligt för badgästerna, så att de kunna där fritt promenera och uppehålla sig. Det skulle eljest kunna menligt inverka på badgästernas trevnad”.

« | »