Varm- och kallbadhus tillkommer

Plats till varmbadhuset påverkas av prydligheten 1908

Vid tillkomsten av Saltsjöbaden fanns det enbart kallbadhus på bryggor ute i havet. Det finns inga bra bilder av hur dessa såg ut. De finns dock i bakgrunden på ett par vykort. Ganska snart uppförde man strandbadhus i stället. Badhuset för kvinnor uppfördes i öster och badhuset för män väster om hotellet. Nu blev det aktuellt med ett varmbadhus.

Styrelsen för AB Ystads Saltsjöbad anhöll hos Stadsfullmäktige om att få uppföra ett varmbadhus. ”Undertecknade, som överenskommit om att stifta ett Aktiebolag för uppförandet av ett varmbadhus enligt bifogad skiss i härvarande sandskog få härmed vördsamt anhålla, att Herrar Stadsfullmäktige ville anvisa plats för detsamma i den ovanför dambadhuset liggande trekanten mellan gångbanan längs stranden och de båda körvägarna, samt att Herrar Stadsfullmäktige kostnadsfritt ville upplåta den anvisade platsen så länge densamma begagnas för detta ändamål”.

Ärendet remitterades till Planteringsstyrelsen och till Drätselkammaren för yttrandes avgivande och med anmodan till styrelsen att överlämna sitt yttrande till Drätsel-kammaren. Planteringsstyrelsen säger i sitt yttrande att ”såsom sin enhälliga mening uttala, att den om Stadsfullmäktige ämnat upplåta mark den ifrågavarande byggnaden vilken icke syntes få något prydligt yttre, hellre borde läggas i planteringen väster om annexet, där den bleve mera undangömd, än på den begärda platsen, där den vore exponerad för åskådare från tre mycket besökta vägar. Därjämte uttalade sig Planteringsstyrelsen med 3 röster mot 2 för tillstyrkande av kostnadsfrihet, där plats upplåtes för badhusbyggnaden”.

Drätselkammaren hade en något avvikande mening i sitt yttrande: ”Drätselkammaren har låtit t f Stadsingenjören I Mattsson uppgöra en härvid fogad skiss över det öster om Saltsjöbadens hotell varande område, som begränsas i väster av vägen till havsstranden, i norr av den s k strandvägen och i söder av gångbanan utmed havsstranden. Vad angår den av Planteringsstyrelsen för varmbadhuset föreslagna platsen väster om Saltsjöbadens annex, finner Drätselkammaren densamma icke vara lämplig. Om Saltsjöbadens etablissement i en framtid skulle få en större utvidgning, bör denna givetvis gå västerut men en utvidgning åt detta håll skulle förhindras av varmbadhusets förläggande å berörda plats. Vidare har det upplysts att det framdeles möjligen skulle kunna ifrågasättas att med varmbadhuset förena strandbad. Emellertid är stranden väster om annexet av den beskaffenhet, att en dylik kombination där icke skulle kunna anordnas utan betydliga svårigheter och kostnader, då däremot stranden öster om Saltsjöbadens hotell lärer bjuda det yppersta tillfälle för strandbad. Icke heller den av sökandena föreslagna platsen norr om dambadhuset anser sig Drätselkammaren kunna förorda, enär varmbadhuset skulle bliva för mycket synligt och framträdande. Drätselkammaren förmenar, att den å t f Stadsingenjören Mattssons skiss med A utmärkta platsen, som är dold av träd, skulle framför andra vara att föredraga. Avståndet från varmbadhuset till strandvägen bliver visserligen å denna plats icke större än 8 meter. Men bestämmelsen, att byggnader i Sandskogen skola ligga minst 10 meter från körväg, torde gälla endast för villabyggnader och därtill hörande hus och sålunda icke i detta fall vara tillämplig. Skulle Herrar Stadsfullmäktige mot förmodan anse sig böra följa nyssnämnda bestämmelse, kan genom varmbadhusets uppförande å den plats, som å skissen är betecknad med B, uppnås, att varmbadhuset kommer på 10 meters avstånd från Strandvägen. Här kommer likväl icke varmbadhuset att så mycket omgivas av träd som å platsen A.

Stadsfullmäktige bestämde sig för platsen väster om hotellet. Planteringsstyrelsen fick nu i uppdrag att i samråd med styrelsen för AB Saltsjöbadens varmbadhus utstaka plats och bestämma areal väster om Saltsjöbaden för ett varmbadhus och ”styrelsen med anledning härav sammanträffat med badhusbolagets ombud, apotekaren Salomon Smith, å ort och ställe samt där beslutat upplåta ett 1024 kvadratmeter stort område, beläget 75 meter väster om det s k annexet samt 40 meter norr om strandbrädden, beslöts nu med 3 röster mot 2, att vägen, som badhusbolaget hade att anlägga skulle dragas från gårdsplanen norr om annexet genom talldungen norr om bergfurbeståndet till badhustomten”.


Varmbadhuset, annexet samt Saltsjöbadens huvudbyggnad. Vykort från omkring år 1910

Kallbadhus för herrar

Vid etableringen av Ystads Saltsjöbad uppfördes även kallbadhus för såväl herrar som damer. De var då av den sedvanliga typen med omklädnadshytter längst ut på en brygga.

Vintrarna med stormar och is gjorde dessa mycket sårbara. Styrelsen för Ystads Saltsjöbad ville därför uppföra ett nytt kallbadhus för herrar 1917. Deras anhållan hade följande lydelse: ”Då isen borttagit nästan samtliga pålar, varå Saltsjöbadens herrbadhus och därtill ledande brygga varit uppförda och samma eventualitet kan årligen återkomma, anhåller Saltsjöbadsbolaget härmed vördsamt om herrar Stadsfullmäktiges tillstånd till att å stranden söder om gångbanan, strax väster om varmbadhuset få förlägga detsamma. De ordningsregler, som Magistraten kunna fordra för dess begagnande komma givetvis att följas”. Planteringsstyrelsen hade inga invändningar. Stadsfullmäktige biföll även framställningen men lade till ett önskemål: ”Därjämte beslöto Stadsfullmäktige med anledning af utav herr Lundgren gjord hemställan uttala det önskemålet att, därest å stranden vid badhuset badskärmar komme att uppsättas, dessa måtte bliva så små som möjligt”.

Stadsfullmäktige hade 1929 att besluta om anskaffande av ett nytt kallbadhus. Därvid beskrev man förhållandena vid Saltsjöbaden på följande sätt: ”Det som numera finns kvar av Saltsjöbadens forna kallbadhus är ett träruckel på stranden med några avklädnings-hytter för herrar; bryggorna är borta för länge sedan; frekvensen ytterst ringa”.

Strandbadhus för damer

Styrelsen för AB Ystads Saltsjöbad anhöll 1909 om plats för strandbadhus för damer på Saltsjöbadens område. Planteringsnämnden hade inget att erinra om framställningen. Stadsfullmäktige beslöt därför ”att för uppförande av ett strandbadhus för damer åt Aktiebolaget Ystads Saltsjöbad på fyrtionio år avgiftsfritt upplåta ett trettio meter långt område söder om strandpromenaden i Sandskogen, sträckande sig österut med början 117 meter öster om den anslagstavla, som är uppsatt i strandvallen vid ändpunkten af den stora körvägen till Saltsjöbaden, och med områdets norra gränslinje minst 3 meter söder om strandpromenaden, med förbehåll att det badhus, som är avsett att å området uppföras, och inhägnaden omkring området hållas i ordentligt och prydligt skick”.

Stadsfullmäktige beslöt samtidigt ”att fria bad från stranden skulle få äga rum å de av Magistraten föreslagna, å den af Magistraten åberopade ritning angivna ställen, nämligen för kvinnor å ett 52 meter långt område 446 meter öster om det åt Aktiebolaget Ystads Saltsjöbad upplåtna området och för män å ett 62 meter långt område 144 meter öster om badstället för kvinnor. Slutligen bestämdes, att under innevarande sommar skulle, på sätt Magistraten hemställt, anställas två badvaktare – en manlig och en kvinnlig – och att skyddande häckar å de bestämda avklädningsplatserna skulle anordnas, vilket allt Drätselkammaren skulle ombesörja”. I motionen angavs att ”För närvarande är badning i öppet vatten under bar himmel, vare sig med eller utan simdräkt, förbjuden från strand från och med gjuteriet till och med revhusområdets östra gräns och vidare från och med sandskogens västra gräns till det ställe, som är mitt för den från Jaktpaviljongen ledande vägen. Det har emellertid mer och mer visat sig, att stranden emellan körvägen, som går öster om Saltsjöbaden, samt vägen till Jaktpaviljongen är den plats, varifrån allmänheten och de i Sandskogen boende helst vilja taga sina bad. Rätt allmänt badande har också förekommit där, oaktat denna del af stranden ej varit därtill upplåten; och har det ofta anmärkts, att badning skett på sätt, som ej varit överensstämmande med god ordning”.

« | »