1900-talet: Saltsjöbadens område

År 1906 började man planera ett varmbadhus i anslutning till Saltsjöbaden. Det var emellertid en viss tveksamhet var det skulle förläggas. Planteringsstyrelsen föreslog en plats väster om Saltsjöbadens annex. Här anges i Stadsfullmäktiges bilaga att ”det upplysts att det framdeles möjligen skulle kunna ifrågasättas att med varmbadhuset förena strandbad. Emellertid är stranden väster om annexet av den beskaffenhet, att en dylik kombination där inte skulle kunna anordnas utan betydliga svårigheter och kostnader, då däremot stranden öster om Saltsjöbadens hotell lär bjuda det yppersta tillfälle för strandbad”. Till slut kom varmbadhuset att förläggas väster om Saltsjöbadens annex.


Saltsjöbadens huvudbyggnad (till höger) och annex. Vykort från omkring år 1910

AB Ystads Saltsjöbad anhöll 1909 om att Stadsfullmäktige skulle, i och för uppförande av ett strandbadhus för damer, upplåta ett 30 meter långt område söder om strandpromenaden, sträckande sig öster ut, med början 117 meter öster om anslagstavlan vid stora körvägens ändpunkt på strandvallen under förutsättning att områdets norra gränslinje bestämdes minst tre meter söder om strandpromenaden. Borgmästaren upplyste vid dragningen i Stadsfullmäktige att Magistraten hade under övervägande ordnandet av frågan om badning från stranden öster om Saltsjöbaden. Stadsfullmäktige beslöt samma år att området skulle upplåtas med förbehåll att det badhus som avsågs att uppföras på området samt inhägnaden omkring området hålles i ordentligt och prydligt skick.

Upp:

« | »