1930-talet: Öster om Strandvägen

Under överläggningen 1933 i ärendet om anordnande av en strandskoning föreslog lektor Hagen, att drätselkammaren skulle få i uppdrag att undersöka möjligheten av och kostnaden för anläggandet av en gång- och cykelväg österut från strandvägens fortsättning till Jaktpaviljongen och på lämpligt avstånd från strandvallen för att för allmänheten underlätta tillträdet till stranden.

Efter ett anförande av lektor Hagen beslöt stadsfullmäktige, utan omröstning, att låta anlägga en 150 meter lång gång- och cykelväg utmed stranden i Sandskogen i den existe-rande strandvägens fortsättning österut. Drätselkammarens avsikt var, att nämnda väg skulle fortsättas till den längre österut belägna kiosken, att arbetet med vägens utläggande emellertid av brist på behövliga lastbilar inte kunde igångsättas direkt men att arbetet skulle påbörjas, så snart förhållandena medgav detta.

Badande på den allmänna badplatsen öster om Strandvägen vid de s k Harbackarna


Den allmänna badplatsen vid de s k Harbackarna.

Upp:

« | »