1930-talet: Väster om Saltsjöbaden

I skrivelsen från Ystads Simsällskap 1929 sägs att ”det som numera finns kvar av Saltsjö-badens forna kallbadhus är ett träruckel på stranden med några avklädningshytter för herrar; bryggorna är borta för länge sedan; frekvensen ytterst ringa….Ystads Simsällskaps styrelse, på vars uppdrag vi här anfört dessa synpunkter, har under senare år diskuterat olika uppslag till kallbadhusfrågans lösning på bästa och billigaste sätt. Då man talar om det billigaste sättet får däri inrymmas hänsyn till erfarenheten att kallbadhus av den äldre gängse typen med långa bryggor och badhytterna ute i sjön lätt ramponeras eller helt spolieras av vinterstormarna och havsisen. Till undvikande av dylika förluster borde det kunna låta sig göra att praktiskt ordna ett kallbadhus med hytterna på stranden och bryggor och bassänger delvis sammanfogade av pontoner, som vid sommarens slut bärgas i land. Lämpligaste platsen för ett dylikt badhus bör väljas på stranden mellan Saltsjöbaden och hamnen”.

Den av Stadsfullmäktige tillsatta kommittén föreslog att ett nytt kallbadhus skulle uppföras på östra hamnarmen vid fiskehamnen. I sitt yttrande i ärendet anser sig hamn-styrelsen emellertid av åtskilliga skäl ej kunna upplåta den av kommittén föreslagna platsen vid östra hamnarmen. Till följd härav avstyrkte även drätselkammaren detta förslag. Drätselkammaren ville emellertid undersöka möjligheten av att vid varmbadhuset anordna en simbassäng som kunde användas både sommar och vinter. Stadsfullmäktige beslöt vid sin behandling av ärendet att avslå badhuskommitténs förslag om uppförande av nytt kallbadhus i östra hamnen.

Upp:

« | »