Kungörelse 1939 angående badande i öppet vatten

Magistraten utfärdade en kungörelse 1939 angående badning vid stranden. Denna återges nedan i sin helhet.

Kungörelse angående badande i öppet vatten

Med upphävande av de särskilda kungörelser, som magistraten med föranledande av ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868 tid efter annan utfärdat i ovan nämnda hänseende varder härmed stadgat: Badande i öppet vatten och under bar himmel inom staden är tillåtet å följande platser, nämligen

  • 1:o) För såväl kvinnor som män: å stranden väster om västra hamnpiren till stadens västra gräns, dock att å det av Ystads Gjuteri och Mekaniska Verkstads aktiebolag ägda området badning må äga rum endast med vederbörande strandinnehavares tillstånd
  • B) å området mellan gamla och nya västra vågbrytarna (bassängen utanför lotshuset), å stranden utmed Sandskogen till stadens östra gräns med undantag av dels ett område som sträcker sig västerut 50 meter bortom blinderingen till västra skjutbanan och österut 50 meter bortom blinderingen till östra skjutbanan, dels ock under 2:o) här nedan avsedda område, dock med följande inskränkningar beträffande nedannämnda två områden: a) vid det av Aktiebolaget Ystads Saltsjöbad disponerade området må badning äga rum endast med vederbörande strandinnehavares tillstånd; b) vid det område, som sträcker sig från Jaktpaviljongens förlängning 720 meter västerut, får badning ske endast med medgivande av dem, åt vilka särskilda badplatser upplåtits.
  • 2:o) Endast för kvinnor ävensom gossar under åtta år å ett särskilt markerat område vid stranden väster om Aktiebolaget Ystads Saltsjöbads varmbadhus
  • 3:o) Endast för män: å stranden öster om Revhusen till Sandskogen å stranden mellan Revhusen och det väster om västra skjutbanan belägna s k skogvaktarbostället må badning dock icke äga rum under tid, då skjutningar inom detta område pågå.

Badande å de under 1:o) och 2:o) avsedda områdena, med undantag av barn under åtta år, skola jämväl under uppehåll å stranden mellan av- och påklädandet vara iklädda, kvinnor baddräkt och män baddräkt eller simbyxor

Ystads rådhus den 26 maj 1939. Magistraten

Upp:

 

« |