Ingen regel utan undantag

Grosshandlare Gustaf Westrell anhöll om en villaplats i Sandskogens östra del i januari 1918. Vid denna tid var den principfaste rektor L M Neuman ordförande i Planteringsstyrelsen. Han var också den som skrev protokollen.

I Planteringsstyrelsens protokoll, författat av rektor Neuman anges följande om Westrells anhållan: ”Sedan en från Grossh G Westrell ingången anhållan att för uppförande af en sommarstuga få arrendera eller köpa en mindre jordareal i utkanten af Sandskogen mot Köpingebro upplästs, beslöt Planteringsstyrelsen meddela herrar Stadsfullmäktige att den – ehuru Stadgan af den 18 maj 1911 lade hinder i vägen för en sådan upplåtelse – i detta särskilda fall ville bifalla framställningen och därför anhålla om nödig ändring af stadgan. Undertecknad reserverade sig mot beslutet, emedan 1o. I villaområdet, som nu utsträckts till banvaktstugan, finns gott om villaplatser, 2o. Planteringsstyrelsen – efter ett dylikt prejudikat eller efter eventuell ändring af stadgan – rättevisligen icke kan undantaga något område i Sandskogen från bebyggande, hvilket är både olämpligt och farligt”. Stadsfullmäktige godkände undantaget. Planteringsstyrelsen godkände därefter såväl ritning som ”den å kartan utsatta platsen som ordföranden förordade för villans uppförande”.

I ett protokoll från juli 1918 skrev ordföranden rektor Neuman följande: ”Undertecknad anmälde, att disponent Ch Berch-Jensen som för någon tid sedan frågat, om han finge lägga en bro öfver Gamleå, dels erhållit det svar, att jag för min del icke komme att bifalla en sådan begäran, dels hänvisats att därom genom grosshandlare G Westrell göra framställning hos Planteringsstyrelsen, men ändock utan någon som hälst anmälan redan den 2. dennes lagt bron.

Därjämte anmälde undertecknad, att den snickare som den 2. dennes var sysselsatt med brons anläggande, anmodats inställa arbetet, men ändock fullbordat bron samt sagt, att virket till pålarna tagits från det af grosshandlare G Westrell arrenderade villaområdet. Denna dag hade från grosshandlare G Westrell ingått en af ritning till bron åtföljd anhållan att få anlägga bron.

Efter hållen diskussion beslöto herrar Ericsson, Öhrström och Mörner att bifalla ansökningen med ogillande af det sätt på hvilket anläggningen af bron försiggått. Herr Jönsson och undertecknad afslogo ansökningen och reserverade sig mot beslutet”

Grosshandlare Westrell fick sedan år 1920 tillstånd att få uppföra en öppen förstugokvist å sin villa.

« |