Wendts fure

I början av 1910-talet föreslog ingenjör Ernst Kemner att, ”om och när nya namn för områden i sandskogen behöfvas, till hugfästande af Fredrik Wendts och A P Ostbergs minne uppkalla områdena efter dem”. Wendt och Ostberg var båda tidigare ordföranden i Planteringsstyrelsen.

Kemners förslag förverkligades i slutet av år 1912 när det beslöts att kalla området mellan banvaktskuren och Harbacken ”Fredrik Wendts fure”. Det omfattade således såväl område norr som söder om den stora körvägen genom skogen. I dessa områden fanns vid denna tid inga villor.

Den första villan i området uppläts till hovrättsrådet Petrén och byggmästare Johan Persson år 1915. Rektor Neuman, som var Planteringsstyrelsens ordförande röstade mot detta ”dels emedan lämpliga platser funnos i det gamla villaområdet, dels emedan jakträtt å detta område blifvit upplåten”. Han röstade även mot när tandläkare Pontus Carlsson fick en villaplats upplåten år 1916 med motiveringen: ”Med hänsyn till §2, 3.stycket i reglementet, stadsfullmäktiges stadga af den 18 maj 1911 samt i kraft varande arrendekontrakt å Sandskogsjakten yrkade undertecknad antingen att framställningen skulle afslås eller att stadsfullmäktige skulle sättas i tillfälle att yttra sig, huruvida Wendts fure vore ett för bebyggande afsedt område”. Båda dessa förslag förkastades. När ritningarna inkom så bordlades dessa ärenden för att rektor Neuman och herr Frans Öhrström skulle snarast möjligt kartlägga och dela in hela Fredrik Wendts fure i villaplatser.

« | »