När började icke-Ystadbor bli ägare av villa-/bordsplatser?

Som framgått av sammanställningarna här är det enbart Ystadbor som var ägare till villa- och bordsplatser i Sandskogen fram till 1897. Den naturliga frågan blir då när det dyker upp ”utombys” innehavare. Planteringsstyrelsens protokoll och registren är sannolikt osäkra avseende denna fråga så vi får vara lite försiktiga med slutsatserna.

Det första omnämnandet av någon innehavare som ej är från Ystad sker först år 1912, dvs nästan trettio år efter det att man börjat registrera innehavet. Då gäller det frågan om ett åtal enligt följande: ”Beslöts anmoda drätselkammaren att i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 11 juni 1908 inställa åtal mot Mot brefbäraren i Landskrona herr Albin Lindkvist, som å sin bordplats no 200 belägen 50 meter från villa no 53 och 65 meter från villan no 54 uppfört eller låtit uppföra en sluten paviljong, med åläggande att ofördröjligen borttaga densamma, enär den är ovanligt ful och vanprydande”. Denna bordsplats vållade Planteringsstyrelsen mer problem längre fram.

Andra ”utombys” innehavare under senare delen av 1910-talet var veterinär Folke Pettersson som innehade villa nr 17 samt lektor Josua Norring från Malmö som övertagit villa nr 23 från prosten Z Ahlin. Norring var för övrigt svåger med järnhandlare Andrén i villan bredvid. Det framgår inte klart när de här två villorna överlåtits.

Under 1920-talet skedde fler överlåtelser av villor och bordsplatser där icke-Ystadbor var inblandade. Det gällde här huvudsakligen villor. I ett par fall var även företag inblandade. Det gällde villa 84 som överläts till firman Andersson & Mattsson i Malmö samt villa nr 80 som överläts till AB Östberg Strå- & Filthattsfabrik.

Under 1930-talet ökade antalet överlåtelser betydligt. Detta gällde för såväl villaplatser som bordsplatser. Nu började allt fler personer från närliggande orter, exempelvis Tomelilla, att dyka upp som innehavare.

« | »