Villaplatser fram till och med 1897

Utvecklingen av antalet villaplatser kan man nu få fram genom Planteringsstyrelsens protokoll. Fram till och med år 1897, dvs det år som såväl Saltsjöbaden som Regementet kom till, uppfördes 50 villor. Kontrakten var för de flesta på 49 år men de undantag som visades ovan fick enbart kontrakt på 20 år. Därför redovisas de nedan i två skilda kolumner.

 År  Villor på 49 år        Villor på 20 år  Antal
 1878                 nr 39       0+1
 1883 nr 1, 2, 3                    3
 1884 nr 4, 5, 6, 7, 8,                5
 1885 nr 9, 10, 11, 12, 13, 14    nr 40       6+1
 1886 nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21          7
 1887 nr 22, 23, 24, 25,                4
 1888                          0
 1889                 nr 41       0+1
 1890 nr 26, 27, 28, 29, 30,     nr 42       5+1
 1891 nr 31, 32, 33, 34, 34,     nr 43       5+1
 1892 nr 35,                      1
 1893 nr 36,                      1
 1894                          0
 1895 nr 37, 38                    2
 1896                          0
 1897 nr 44, 45, 46, 47, 48, 49            6

 Totalt                         45+5

De första villornas lokalisering kan vi få fram genom en karta. På denna karta anges även ägarnas namn och titlar. Av kartan framgår att villaplatserna fanns alla längs den stora körvägen i Sandskogens början mot staden. På kartan visas även en brunn samt en telefonstation. Denna station är säkerligen den som omnämnes i Planteringsstyrelsens protokoll från 1891 på följande sätt: ”Häradskrifvaren N A Wihlborg till ordföranden mundtligen gjorda ansökan om telefonhusets förflyttande till annan plats för att därstädes efter uppsnyggning och tillbygge af veranda, såsom villa begagnas afslogs af styrelsen emedan den skulle blifva allt för ful och smaklös för detta ändamålet”. Häradsskrivare Wihlborg kom snart med en ny ansökan som bifölls: ”Då styrelsen afslagit min genom dess ordförande muntligen gjorda framställning att få på en mindre bemärkt plats inom sandskogen uppföra en villa, hvartill det s k telefonhuset med derå verkställd lämplig förändring komme att användas, får jag med förnyande af min sålunda gjorda anhållan, bifoga ritning öfver den tillämnade villabyggnaden, dervid jag tillåter mig fästa styrelsens uppmärksamhet på den omständigheten att, äfven om villan, hvilket jag ej kan föreställa mig, skulle komma att presentera sig i ett mindre prydligt skick, den med hänsigt till sitt läge långt från allmänna vägen efter mitt förmenande icke kommer att väcka någon anstöt”.


Del av karta som anger de första villornas lokalisering i Sandskogen. Numrering enligt följande: 1 Materialbod, 2 Vattenkiosk, 3 Krookska paviljongen, 4 Trobergska paviljongen, 5 Telefonstation, 6 Brunn, 7 Rådm Wendts paviljong, 8 Schönbeckska paviljongen, 9 Rothsteinska paviljongen, 10 Gussingska paviljongen, 11 Lembkeska paviljongen, 12 Grönwallska paviljongen, 13 Anderssonska paviljongen, 14 Wollinska paviljongen, 15 Schultzska paviljongen

I Stadsfullmäktiges jubileumskrönika anges att man hittat en lapp på ett bord i Sand-skogen där man hade döpt de olika villorna med skämtbeteckningar. Vi kan nu koppla ihop dessa med de uppgifter och de som fanns på kartan med utgångspunkt från numre-ringen som finns i Planteringsstyrelsens protokoll

Skämtbeteckning   Ägare     Nummer Ägarens titel
 enligt lapp     enligt karta     enligt ansökan
 Indien?       Pripps     1   Kamrer
 Tullaryd       Krooks     2   Hamnkassör
 Fångplågan      Hallbergs    3   Rådman
 Röda helvetet    Nilssons    4   Bankkamrer
 Gåsabacken      Wollins     5   Handlare
 Sista styfvern    Trobergs    6   Traktör
 Publikanenborg    Anderssons   8   Tullkontrollör
 Barkaryd       Grönwalls    9   Fabrikör - läder
 Kringleborg     Schönbecks   10   Bagare
 Enkehuset      Rothsteins   12   Handlare, sedan änkefru
 Nidingsborg     Gussing     13   Konsul, grosshandlare
 Rökhyttan      Eliassons    14   Fabrikör
 Laxån        Hjorts(Dyrehaven)15  Handlare
 Snurran       Schultz     16   Handlare
 Bondpinan      Brüdigams    17   Handlare
 Battongborg     Elfströms    18   Stadsfiskal
 Brödsvältan?     Smiths     19   Apotekare
 Brandenborg     Ljunggrens   21   F d bokhandlare
 Synagogan      Marcus     39   Hovfotograf
 Springådern     Wattenkiosken  40   Apotekare
 Snokaryd       Wendts     44   Handlare o rådman
 Repladan       Sundbergs Repslageri
 Guldhönan      Lembkes     ??   ??

I denna jämförelse kan noteras att nr 44 Wendts villa finns med men också att några andra saknas: nr 7 Wittmaak, Åhlfeldt, nr 11 Fru M Aspelin, fru Jenny Andersson samt nr 20 Hjalmar Gussing. På såväl kartan som lappen anges Lembkes paviljong. Detta namn återfinns emellertid inte i protokollen. En tänkbar förklaring kan vara att det kan vara skillnad mellan ägare och användare.

« | »