Livet längs huvudvägarna

Ystadsborna började utnyttja Sandskogen under senare delen av 1800-talet. Man gjorde då utflykter till den del som låg närmast staden. Den första bebyggelsen kom omkring 1880. Då började man även att reglera denna bebyggelse. Bebyggelsen har sedan förändrats i flera dimensioner, utvidgning till nya villaområden, förtätning av bebyggelsen inom respektive område samt förbättringar genom framför allt ökad storlek och bättre sanitet.

Det var borgerskapet som styrde ännu långt in på 1900-talet. Det var också representanter för borgerskapet som befolkade Sandskogen, åtminstone de större villorna. Det skedde förändringar även här under årtiondenas lopp. Förändringarna kan avläsas med utgångspunkt från tiden. Vi kan tala om årsringar, dvs egentligen årtionde-ringar. Vi kan också företa en vandring genom dessa årsringar och sedan reflektera kring förändringarna och vad som finns kvar av det gamla idag. Bebyggelsens årsringar kan bäst studeras genom att studera bebyggelsen längs den stora körvägen, dvs Österleden, Saltsjöbadsvägen, Strandvägen samt Jaktpaviljongsvägen.

För att underlätta genomgången utgår vi från Sandskogens traditionella början vid Dragonernas järnvägsövergång, dvs den som i dag oftast kallas Finakorset. Det blir sedan en genomgång av fyra av huvudvägarna enligt följande:

Rubrikerna för respektive tomtplats utgår från platsens nummer enligt de två officiella listorna som behandlats tidigare. Sedan anges den förste kände ägaren och hans/hennes titel. Om det är den ursprunglige ägaren anges även årtalet när tillståndet för tomtplatsen var klart.

Framställningen är helt koncentrerad till bebyggelsen längs vägarna ovan eller nära dem. Framställningen är därför uppdelad i fyra delar. Dessa följer den historiska utvecklingen för bebyggelsen.

För varje objekt finns en rubrik. När det gäller byggnader så är denna av följande typ:

         6           Traktör Trobergs paviljong          1884

  • Numret i början anger om det var fråga om en villaplats eller en bordsplats och vilket ordningsnummer den hade i respektive register. Villaplatser har numrerats från nr 1 och uppåt. Bordsplatser har numrerats från nr 001 och uppåt. På detta sätt får man även en historik fram till 1930-talets slut (med vissa undantag. Dessa undantag är villaplatserna nr 37 – 43).

  • Namnet står för den först kända ägaren och dennes titel enligt Planteringsstyrelsens protokoll.

  • Årtalet längst till höger, där sådant årtal finns, avser året när platsen kom till enligt protokollet. När inget årtal anges är det således inte fråga om den första innehavaren

Som hjälp till förståelsen har en karta från omkring år 1940 använts. På denna visas de villa- och bordsplatser som fanns kvar vid denna tid och de vägar och stigar som då fanns. Vi kan här se, exempelvis för Strandvägen, att det var flera villor som hade sin utfart till denna väg men som i dag räknas till andra vägar på grund av att biltrafik är förbjuden på Strandvägen

 

« | »