Längs Österleden

Vägen österut från Ystad gick i tiden för sandplanteringens början längre norrut än nuvarande. Den utgick från nuvarande Österportstorg och gick längs nuvarande Regementsgatan för att sedan vika av något norrut och följa ungefär nuvarande Militärvägen österut. Det blev under senare 1800-talet diskussion om att skapa en väg genom den nya planteringen. Ystads Allehanda hade i maj 1880 en insändare om en sådan väg: ”Under ett samtal med den aktade representanten för Ingelstads och Järrestads härad, efter hans hemkomst från riksdagen, sade han sig med nöje hava hört, att en av våra stadsfullmäktige uppträtt och ivrat för iordningställande av sandvägen över Nybro. Denna väg skulle enligt hans (riksdagsmannens) förmenande i hög grad ej allenast öka stadens rörelse och anseende, utan även gagna hela den så kallade Österslätt eller de södra byarna, vilka äro kända för sin bördighet; ty vi böra komma ihåg, att den vägen är betydligt kortare än den norra samt bleve således en genväg för allmogen ända från Borrby, Sandby, Hagestad, Löderup, Walleberga, Ingelstorp, Glemminge m fl rika byar”.

I maj 1883 refererade Ystads Allehanda ett möte om vem som skulle betala vägen genom sandplanteringen: ”Kronofogden Holmgren anförde, att ifrågavarande väg ej berörde Herrestads härad eller komme att begagnas av dess befolkning, varför han bestred allt deltagande däri samt ansåg att det tillkomme ensamt Ingelstads härad och staden Ystad att bekosta vägens iståndsättande. Samtliga ombuden från Herrestads härad instämde häri”.

I en artikel i augusti 1886 kunde man läsa att vägen blivit färdig: ”Med undantag av en del grusning är vägen genom Sandplanteringen till Nybro nu färdig så att den med vagn kan passeras. En prydlig bro av järn är slagen över Köpingeån, i stället för den gamla vanprydliga, som fanns där förut. Passagen genom sandskogen är utmärkt vacker och påminner mycket om en färd i Smålands skogar. Omkring 30 större och mindre villor är nu uppförda i skogen i närheten av staden, den ena smakfullare än den andra och omgivna av mer eller mindre prydliga anläggningar; härtill komma omkring 30 bord med därvid anbragta bänkar, alla tillhörande personer inom staden, så att det hela väl snart får namn, heder och värdighet av villastad.

Stadsfullmäktige hade i början av 1900-talet lämnat särskilt medgivande till ”att trafik per automobil må försiggå å stadens gator samt till allmänt begagnade upplåtna enskilda vägar, ledande till Sandskogen och Saltsjöbaden. Hastigheten fick inte överstiga 14 km/tim i dagsljus och 10 i mörker. Betongväg blev det i början av 30-talet.

Planteringsstyrelsen beslöt 1908 att vid landsvägens södra sida från det s k kärret ut mot Nybro hugga upp en 1.5 meter bred gångstig, så långt som man kunde utan att annat arbete åsidosattes. Några år senare beslöt man att vid denna cykel- och gångbana ”längs södra sidan av landsvägen genom Sandskogen uppsätta anslagstavlor, varå ridning och ledande av kreatur å denna bana förbjudes. Även beslöts att uppsätta tavlor på 5 ställen längs den nya ridstigen”.

Drätselkammaren beslöt 1927 att låta anordna en tre meter bred cykelbana utmed södra sidan av Nybrovägen från Östra Villaområdet till Saltsjöbadsvägen samt att hos Planteringsstyrelsen anhålla om borttagande av dels de träd som hindrade utläggningen av cykelbanan och dels den rad träd närmast söder om Nybrovägen från Saltsjöbadsvägen till Jaktpaviljongen som beskuggade vägen. När Planteringsstyrelsen sedan besiktigade åtgärderna på platsen ”beslöt styrelsen uttala önskvärdheten av att den tilltänkta cykelbanan anordnades ända till korsningen mellan järnvägen”.


En dragon rider längs den stora körvägen omkring år 1900


Den stora körvägen i början av Sandskogen. Det är sannolikt Café Björka som skymtar till höger. Vykort från 1920-talet


Den stora körvägen i Sandskogens början västerut omkring år 1900. Det är sannolikt Lambergs/Marcus paviljong som syns till höger på bilden

Bebyggelsen längs Österleden, eller Den stora körvägen som den ofta kallades, behandlas enligt följande:

| »