0184 Herr Fr O Nilssons bordsplats 1906

Platsen 0184 tillkom efter förra sekelskiftet. Det innehades då av Fr O Nilsson. Första gången platsen omtalas i protokollen är 1906 på grund av en skrivelse från grannen, handlanden Gustaf Karsten, på platsen 04. Han begär där att den av Fr O Nilsson uppförda paviljongen måtte ofördröjligen borttagas. Planteringsstyrelsen beslöt då att förelägga Nilsson ”som visserligen erhållit rätt att på 35 meters afstånd från Karstens bord uppföra bord och bänkar, men däremot icke ägde rätt att på sitt område 0184 uppföra vare sig paviljong eller annan byggnad, att inom 14 dagar från delfåendet borttaga nyss nämnda paviljong”.

År 1921 anhöll boktryckaren Axel Jönsson att få uppföra en lusthusbyggnad på bordsplatsen nr 0184. Denna bordlades först vid ett sammanträde men avslogs vid nästa sammanträde i Planteringsstyrelsen. Jönsson framställde nästa år, dvs 1922, på nytt om rätt att uppföra en paviljong. Denna gång tillstyrktes ansökan.

« | »