0247 Skräddarmästaren Jöns Perssons bordsplats


Vi vet inte när denna plats kom till och vem som då innehade den. Sannolikt var det skräddarmästare Jöns Persson som fick bordsplatsen. Han hade den i varje fall 1910 då han ansökte om att få uppföra en kiosk på sin bordsplats 0247. Två år senare, dvs 1912, anmodade Drätselkammaren att i enlighet med Stadsfullmäktiges beslut den 11 juni 1908 inställa åtal bland annat mot: ”skräddarmästare J Persson, som enligt Planterings-styrelsens protokoll den 29 mars 1910 §4 erhöll tillstånd att å området no 0247 enligt bifogade ritning uppföra en kiosk men genom att sätta dörr mellan a och b samt göra sidoväggen ac och bd cirka 90 i stället för 50 cm bred och förse dem med stora fönster uppfört en sluten paviljong på 55 i stället för stadgade 75 meters avstånd från lokförare Ribbings villa med åläggande för honom att ofördröjligen ändra byggnaden så att den blir i full överensstämmelse med ritningen”. Det blev emellertid inget åtal mot Persson. Därför kan vi utgå från att han ändrat byggnaden..

År 1929 anhöll skräddaremästaren Persson att få bygga till sin paviljong på nr 0247. Kiosken har således vid denna tid blivit en paviljong. Det blev bifall till ansökan under de vanliga villkoren att paviljongen försågs med rött tak och att möjligen behövlig klosett förlades inom paviljongen.

Skräddarmästare Persson överlät sedan 1936 platsen till distriktschefen N S Eriksson.

Ystads Sandskog

« |