10 Bagaren M L Schönbecks villa 1885

Bagare M L Schönbeck anhöll om att få en villaplats i västra delen av Sandskogen 1885. Hans ansökan avslogs med motiveringen att:”ej lämpligt att anlägga villor eller för enskilda uppföra bänkar å den del av skogen som ligger mellan Sundbergs bana och kassör Krooks villa såväl till höger som vänster om vägen emedan denna del av skogen skulle reserveras för allmänhetens nöjen och för att underlätta detta beslöt styrelsen att i denna del av skogen låta uppföra 8 bord med bänkar för detta ändamål”.

Bagare Schönbeck fick tillsammans med handlaren S Th Rothstein vara personligen närvarande vid ett möte med Planteringsstyrelsens ordförande för att utvisa andra platser för att uppföra villor. Bagare Schönbeck fick därvid villaplats 10 norr om landsvägen.

Planteringsstyrelsen gav tillstånd till notarie Boisen att bygga till förre detta bagare Schönbecks villa 1906. Villan övertogs 1908 av barberare B J Sjöholm. Han fick tillstånd att bygga till villan utan eldstad.

Villaplatsen övertogs 1921 av fröken Bertha Sjöholm och överläts 1927 till fru Beata Sjöholm. Denna hade den fram till 1931 då den överläts till handelsidkerskan fru Anna Petersson. Hon anhöll samma år att få uppföra en rörstock till köksspis i sin villa nr 10. Efter anteckning att byggnadsnämnden bifallit en liknande ansökan under villkor att styrelsen lämnade sitt medgivande beslöt styrelsen för sin del bifalla framställningen. Byggnadsnämnden godkände det året efter.

« | »