44 Handlanden Gustaf Wendts villa 1897

Rådman Fr Wendt var Planteringsstyrelsens ordförande under 1880-talet. När man började bygga paviljonger och villor i skogen ansökte han om att få bygga ett förvaringshus samt att bli befriad från avgift vilket beviljades av styrelsen. Rådman Fr Wendt dog 1896. Planteringsstyrelsen beslöt i anslutning till detta att den rådman Wendt tillhöriga byggnaden, som då övertagits av sonen Gustaf Wendt, dels skulle förses med ett nummer, dels skulle erlägga tomtöresavgift.

Gustaf Wendt innehade platsen fram till 1918 då han överlät den till rådman Johs Persson. Denne sålde sin villa nr 42 vid Saltsjöbadsvägen och flyttade in i denna villa, nr 44. Han ansökte 1920 om att få bygga till villan. Då fick man mäta det ökade området och se att det kunde ske utan att komma vägarna eller ett närbeläget bordsområde för nära. 1920 byggdes villan ut. Året efter inkom en anmälan om en gjord påbyggnad på villan med begäran om godkännande av denna. I protokollet anges ”Planteringsstyrelsen som visserligen ej fann den verkställda påbyggnaden tilltalande beslöt dock godkänna densamma”. 1927 byggdes sedan villan till på nytt. Villkoren var nu att den skulle förses med rött tak och att behövlig klosett skulle anbringas inom villan.

Villan överläts 1934 av rådmannen Johannes Perssons sterbhus till fru Estrid Östergren för 2500 kronor.

Ystads Sandskog

« | »