1 Kamrer G F Pripps paviljong 1883


Det kom en skrivelse 1883 från kamrer G F Pripp om att få uppsätta en paviljong. Denna ansökan beviljades. Kamrer Pripp innehade paviljongen fram till 1897 då den övertogs av fru Henriette Lindgren, maka till krögaren på hotell du Sud.

Sjöberg och Tehå Thomasson anger i flera artiklar fru krögare Lindgren som förste innehavare av paviljongen. Tehå anger det också som den första paviljongen. Detta beror sannolikt på att den fått nummer 1 och att man då bortser från Lambergs paviljong.

I en ägarförteckning framgår att handlande Hjalmar Ottergren ägde paviljongen år1908. Han byggde till den sedan två år senare, dvs 1910.

Konditor Johan Ohlsson övertog sedan byggnaden, förmodligen år 1920. Han var född i Löberöd och praktiserade i konditoryrket redan i unga år i både Sverige och Danmark. Han kom till Ystad 1907 och startade sitt konditori på Stora Östergatan 39. När dragon-etablissemanget mitt över gatan revs för att ge plats åt det som i dag kallas för Riohuset 1912 flyttade Johan Olsson dit.

Johan Olsson drev vid denna tid kaférörelse i paviljongen 3 bredvid som ägdes av Per Ohlsson. Konditor Ohlsson ansökte 1923 att få flytta den kafferörelse som drev över till sin egen villa samt att få bygga till denna. Detta beviljades och därför flyttades kafferörelsen över från villa Olstorp till villa Skogstorpet, som nu denna villa 1 kom att kallas

Kafferörelsen och villan överläts 1932 till konditorn Nils Rabe. Rörelsen fortsatte sedan i hans regi.


Café Skogstorpet någon gång på 1930-talet

Sjöberg (1982) skriver om kaféet på följande sätt: ”I sin glans dagar, när seklet var ungt, hörde Skogstorpet till de mest frekventerade sommarkaféerna i skogen. Innehavare var Johan Olsson, som annars drev kafé och konditori på Östergatan, där nu Luxor håller till. Det kuriösa med Skogstorpet var att byggnaden ursprungligen hade fasaden vänd mot järnvägen. Där gick nämligen på den tiden stråket ut mot skogen för alla fotgängare och cyklister. Men så fann Ystads styrande på att lägga om Nybrovägen och i samband därmed förse den med cykelbanor, tydligen utan att tänka på konsekvenserna för Skogs-torpet. Resultatet blev nämligen att kaféet plötsligt låg med baksidan ut mot allfarvägen. Och detta medförde i sin tur minskad tillströmning av kaffedrickande ystadbor. Men innehavaren visste råd. Man vände helt enkelt byggnaden, så att fasaden kom att vetta ut mot Nybrovägen. Men inte heller en sådan helomvändning kunde i längden rädda Skogs-torpet. Det blev tvärtom det första offret, när sommarkaféernas olönsamhet började gripa omkring sig. Elnas eller lite mer officiellt Skogshyddan är det enda som ännu finns kvar som näringsställe”.

Ystads Sandskog

« | »