39 Handlanden P L Lambergs paviljong 1878

Den första egentliga sommarstugan i Sandskogen kom till genom en anhållan i en skrivelse, daterad 20 april 1878, från Peter Christian Lamberg: ”Om tillstånd att få uppsätta en mindre paviljong eller lusthus på någon därtill lämplig plats i Sandplanteringen, ävensom att av sådan plats med snaraste må bliva mig anvisad, får jag härmed anhålla”.

I denna fråga kunde Planteringsdirektionen inte lämna något utlåtande utan ansåg att saken borde avgöras av Stadsfullmäktige men hade för sin del inte något emot att ansökningen beviljades med villkor att paviljongen blev smakfullt och snyggt uppförd

Skrivelsen remitterades till Stadsfullmäktige. Ansökan godkändes och paviljongen uppfördes och blev därmed Sandskogens första.

Peter Christian Lamberg (1809-1890) kom från Varberg men etablerade sig 1837 i Ystad. Han startade en spannmålsaffär i hörnet av Stora Västergatan och Långgatan. Han flyttade rörelsen till en fastighet vid Lundavägen, som blivit känd under namnet Lambergska magasinet. Lamberg blev invald i stadsfullmäktige efter kommunreformen 1862 och bekläddes omgående med uppdraget som vice ordförande och senare som ordförande. År 1870 kunde han kröna sitt politiska engagemang med inval i riksdagen men det var ett uppdrag som han lämnade redan efter tre år för att ägna sig helt åt Ystad.

Den byggnad som Lamberg uppförde här i Sandskogen var en mindre byggnad som han flyttade från sina ägor norr om magasinet ut till Sandskogen. Han lär ha motiverat utplaceringen av den lilla paviljongen med att ”han ville bättre kunna njuta av de nyttiga barrångorna”.

Lamberg ägde inte paviljongen så länge. Den övertogs fem år senare av fotograf Samuel Moses Marcus. Han föddes i Tyskland och kom till Ystad 1865 då han övertog en atelje. Marcus hade bostad och ateljé i ett friliggande hus vid Bangatan. 1873 fick Marcus svenskt medborgarskap. Sju år senare utsågs han till Kongl Hof-fotograf. Marcus drev sin ateljé ända upp i sjuttioårsåldern. Marcus och hans hustru, Josefina Anderson, avled båda i mars 1920.

Han behöll huset i mer än 30 år. Intressant att notera är att det 1915 kom en framställning till Planteringsstyrelsen om att Marcus villa få inrätta kafé- och konditorirörelse. Denna framställan avslogs emellertid.

Samuel M Marcus´ eget foto av sin paviljong

Paviljongen överläts 1923 av S M Marcus sterbhus till kamrer (kronokassör) Carl Hoffman. Den överläts i sin tur 1934 av Carl Hoffmans sterbhus till arbetaren Karl Alfred Karlsson. Sedan finns det inte mer uppgifter om platsen mer än att byggnaden fanns kvar ända in på 1970-talet.

Ystads Sandskog

« | »