7 Källarmästare Wittmaak 1884

Källarmästaren Wittmaak.ansökte i maj 1884 om att få uppföra en byggnad. Hans ansökan beviljades. Här omtalas också om tomtöresavgift. Ansökan beviljades. Tomtöresavgift omnämns.

Wittmaak kom till Ystad genom att innehavaren av Hotel du Sud Lindgren beslöt 1880 att dra sig tillbaka från rörelsen och utarrendera den. Den arrendator som Lindgren tillsatte var överkyparen på Hotell Kramer i Malmö Johannes Wittmaak, född 1846. Han var dansk till börden och bror till fru Kramer. Då den tioåriga arrendetiden av hotellet var till ända lämnade Wittmack staden – efter väl förrättat värv, bör kanske tilläggas. Den nye arrendatorn blev August Åhlfeldt, född 1859.

När Wittmaak lämnade Ystad lämnade han också villan nr 7. Den övertogs då av August Åhlfeldt som innehade den några år.

Platsen övertogs sedan av bokhandlare Rickard Eriksson. Han lät sedan bygga en större villa vid Strandvägen 1903 men behöll även då denna plats.


Skogshydda n omkring år 1910


Café Skogshyddan i början av 1910-talet

Fröken Augusta Persson fick 1904 tillstånd att ”i bokhandlare R Ericssons gamla villa få försälja småbröd, bakelser, kaffe, té och läskdrycker”. Hon hade fått avslag tre gånger tidigare med olika motiveringar. År 1902 angav man att ”Bageriidkerskan Augusta Perssons anhållan om tillstånd att få uppföra byggnad i skogen på föreslagen plats blef utaf styrelsen afslagen då terrängförhållanden på föreslagna platsen icke medgifver någon minskning å afståndet från närmsta byggnad. Däremot godkände styrelsen den företedda ritningen i den händelse att plats skulle önskas å annat ställe i skogen, där afståndet är tillräckligt. I mars 1903 angavs att ”fröken Augusta Perssons ansökan af den 5 februari att erhålla rättighet att från villabyggnad i skogen idka försäljning af grädde, kaffebröd och bakelser blef utaf styrelsen tillsvidare beviljad med iakttagande af att andra varor icke utbjudas till försäljning”. I juni 1903 blev det avslag utan motivering. Hon fick slutligen tillstånd 1904. I januari 1905 fick hon tillstånd på tio år : ”I enlighet med par 10 i protokollet den 26 sistlidne september hade fröken Augusta Persson inlämnat ansökan att i villan no 7 under tio år få idka försäljning och servering af kaffe, té, chokolad, läskdrycker jämte bröd och bakelser, och beslut styrelsen att, för så vidt ej herrar stadsfullmäktige ändra nu gällande stadgar af den 26 febr 1902 och därigenom hinder kunde uppstå, bifalla hennes ansökan, dock med det uttryckliga förbehåll, att rättigheten varder förverkad därest rörelsen kommer att medföra brister i den ordning, renhållning, snygghet och prydlighet, som bör å villaområdet iakktagas”.

Fröken Elna Mårtensson övertog 1915 rörelsen i villan. Hon bedrev sedan denna under flera årtionden.

Ystads Sandskog

« | »