Öppna platsen mellan järnvägen och körvägen


Tidigare sades beträffande den första delen av Sandskogen på vägens norra sida att det i april 1885 bestämdes att det är ej lämpligt anlägga villa eller för enskilda uppföra bänkar å den del av skogen som ligger mellan Sundbergs bana och kassör Krooks villa såväl till höger som vänster om vägen emedan denna del av skogen skulle reserveras för allmänhetens nöjen och för att underlätta detta beslöt styrelsen att i denna del av skogen låta uppföra åtta bord med bänkar för detta ändamål. Därför har det inte heller funnits några byggnader vid körvägens högra sida i början, dvs i området mellan körvägen och järnvägen.

Ystads Sandskog

| »