032 Kamrer Alfred Löfbergs paviljong 1889

Bordsplatsen 032 kom 1889 att tillhöra kamrer Alfred Löfberg. Han ansökte 1893 att få uppföra en byggnad: ”Undertecknad får härmed hos Planteringsdirektionen anhålla om tillåtelse att å den av mig redan innehavande platsen i Sandskogen få uppföra en villabyggnad eller paviljong”. Löfbergs ansökan avslogs eftersom avståndet från den plats varå brödbagaren Hans Larsson fått tillstånd att uppföra villa inte var tillräckligt.

Det är inte klart hur länge kamrer Löfberg innehade bordsplatsen. Den övertogs senare av tullvaktmästaren Frans Hjelmkvist. Han överlät den i sin tur 1924 till byggnads-snickaren Oscar Isberg. Denne fick 1925 tillåtelse att uppföra en paviljong på platsen. Han anhöll sedan 1927 att få bygga till paviljongen. Planteringsstyrelsen medgav att en veranda byggdes till men avslog framställningen beträffande klosetten. Ett år senare anhöll han, då kallad snickareförman, att få bygga till paviljongen igen. Detta beviljades med villkoret att den försågs med rött tak.

År 1929 överlät verkmästaren Oscar Isberg paviljongen till fru Ester Gundel. 1934 fick kassören Waldemar Gundel lov att bygga till paviljongen. Paviljongen kallades Solliden enligt 1940/46 års karta.

« | »