0219 Herr A Söderbergs bordsplats

Det är ej klart när denna bordsplats kom till. Den är först nämnd i samband med överlåtelsen 1922 då A Söderberg överlät den till kontrollören A Ljungberg

Kontrollören A Ljungberg överlät platsen i sin tur 1932 till förre cigarrsorteraren Johan Olof Nilsson. Skogvaktaren anmälde samma år att bordsplatsen, som flera andra, förvandlats till sluten byggnad utan Planteringsstyrelsens tillstånd. Detta togs upp i Planteringsstyrelsen där dess medlemmar inte var helt eniga. Herr Ahlbeck yrkade att ägarna av ovannämnda lusthus skulle anmodas att återställa byggnaderna i sitt förut-varande skick, herr vice ordf att en tilläggsbestämmelse borde fogas till Stadgan för upplåtelse av områden till byggnader mm i Ystads Sandskog, varigenom innehavare av gamla upplåtelsekontrakt skulle få lov att uppföra en mindre paviljong med ett ytinnehåll av högst 15 kvm och herr Barje att styrelsen under förutsättning att en sådan tilläggs-bestämmelse kom till stånd skulle pröva varje fall för sig. Efter slutad överläggning blev ärendet bordlagt.

Cigarrarbetaren Johan Olof Nilsson anhöll nästa år, dvs 1933, att å paviljongsplatsen nr 0219 få uppföra ett uthus. Detta avslogs av Planteringsstyrelsen eftersom man ansåg att det stred mot stadgan för upplåtelse av områden i Sandskogen. Vid nästa möte meddelade ordföranden att cigarrarbetaren Nilsson ”vars anhållan att å paviljongsplatsen nr 0219 få uppföra ett uthus avslagits vid styrelsens förra sammanträdet nu i stället uppför ett uthus med tak och väggar över. Efter hållen anläggning beslöt styrelsen att anmoda Nilsson att borttaga taket och väggarna”. Detta gjordes uppenbart inte eftersom det anges i ett protokoll 1936 att det dels fanns en fristående klosettbyggnad som ej var dold genom plantering, dels ett uthus. Innehavaren anmodades att ändra på dessa saker.

År 1936 anmäldes också att förre tobakssorteraren Johan Olof Nilsson inrett eldstad i sin paviljong och att detta godkändes. Paviljongen kallades Särna enligt 1940/46 års karta.

« | »