27 Direktör John Tengbergs villa 1890

År 1890 ansökte disponenten John Tengberg om en villaplats, vilket beviljades. I Planterings-styrelsens protokoll sägs: ”Ansökan från disponent John Tengberg: Härmed får jag vördnadsfullt förnya min den 8e dennes till Planteringsstyrelsen genom herr kaptenen och riddaren E Nilsson gjorda muntliga anmälan, att jag ämnar under kommande vår låta i Sandskogen uppföra en villabyggnad å plats, som jag nämnda dag för herr kapten Nilsson utvisade och som då av honom medgavs. Platsen är liggande ungefär öster från herr Feuks bord och därifrån belägen på ett avstånd som är tillräckligt för vad som är bestämt för avstånd mellan bord och villabyggnad. Förestående ansökan togs under prövning och fastän avståndet från den plats där herr Feuk fått tillstånd uppföra sin villa ej är fullt det av Stadsfullmäktige den 16 december 1887 bestämda, så fann styrelsen dock ej skäl avslå Tengbergs ansökan, utan medgav att uppföra villa å den av kapten Nilsson utvisade platsen, synnerligast som terrängen och skogens beskaffenhet nästan omöjliggöra villans uppförande mera öster ut, då plats för lugn saknas”.

John Tengberg härstammade från Göteborg där han föddes 1844. De första årtiondena av sitt vuxna liv ägnade John Tengberg åt jordbruket sedan han utexaminerats från Alnarps då ganska nystartade lantbruksinstitut. Han var 1868 – 76 anställd som förvaltare på Ruutsbo säteri. Som godsförvaltare umgicks Tengberg med välbeställda köpmanna- och ämbetsmannafamiljer i det näraliggande Ystad. 1871 ingick han äktenskap med Olga Maria Trädgård som var dotter till borgmästaren Sven Trädgårdh. Hustrun avled redan 1873. 1876 gifte Tengberg om sig med Gerda Schönbeck, dotter till ägaren till Ystads Franska Ångkvarn Gerhard Schönbeck d ä och hans hustru Caroline Areskoug. I det nya äktenskapet föddes i snabb följd fem barn mellan åren 1877 och 1883. Bland dessa fanns Märta (1880-1952) gift med trafikchefen och civilingenjören Ivar Jacobsson (1870-1917)

Ångkvarnen hade grundlagts 1864 av Gerhard Schönbeck tillsammans med svågern och kompanjonen Johan Borg. Båda var gifta med döttrar till den förmögne handelsmannen och tidigare kronofogden Magnus Ulrik Areskoug. Schönbeck blev efter några år ensam ägare till kvarnen. Han avled 1876. Ledningen övertogs då av John Tengberg. 1888 ombildades företaget till aktiebolag med John Tengberg som verkställande direktör. På grund av vacklande hälsa lämnade han VD-befattningen 1908. Han efterträddes av grundarens son Gerhard Schönbeck d y. Kvarnen såldes och lades ner 1956.

Som kommunalman i Ystad arbetade John Tengberg i närmare trettio år, med början omkring 1880. Han blev då invald i stadsfullmäktige och utsågs tio år senare till dess vice ordförande. Sina största insatser i den kommunala verksamheten gjorde Tengberg i drätselkammaren där han var ordförande 1888-1909.

Tillsammans med apotekaren och storsångaren Salomon Smith drev han frågan om att skapa Ystads Saltsjöbad. Tanken att uppföra ett badhotell kom efter utländska förebilder och hade under lång tid diskuterats bland stadens ledande män. Förespråkarna hävdade att Ystad hade goda förutsättningar för ett sådant genom närheten till skog, strand och hav. 1896 föreslog de i en motion till stadsfullmäktige att ett badhotell skulle byggas. Samma år fattade stadsfullmäktige beslut i enlighet med motionen. Saltsjöbaden blev ett centrum för musik- och badliv, men tillkomsten påskyndade även exploateringen av Sandskogen.

Som många andra industri- och affärsmän blev John Tengberg tidigt inblandad i den lokala bankrörelsen. Han var engagerad i två banker samtidigt. Tengberg använde sig i regel av titeln bankdirektör. Under en följd av år var Tengberg också engagerad i ledningen av det dåtida tätt förgrenade järnvägsnätet som hade Ystad som centralpunkt.

Disponent Tengberg innehade villan ett antal år, sannolikt fram till sin död. En tänkbar efterträdare var disponent John Eriksson och senare dennes sterbhus. Villan överläts i slutet av 1910-talet till fröken Anneli Thott. Hon innehade den sedan fram till år 1926.

Villan överläts 1926 till juveleraren Ragnar Eriksson och han innehade den lite mer än tio år. Villan överläts 1937 till Henning Henniger. Tomten omfattade då 1997 kvadratmeter.

« | »