0111 Vaktmästare P Perssons (Gamle herrns) bordsplats

Den först kände innehavaren av bordsplatsen 0111 var bankvaktmästaren P Persson. Han var känd i banken under namnet Den gamle herrn. Vi vet genom hans sons minnesanteckningar dels hur det såg ut vid denna bordsplats, dels att han senare bytte till en annan vid Wendts väg. Av dessa anteckningar framgår också att han inte fick uppföra någon paviljong. I Planteringsstyrelsens protokoll finner vi emellertid två noteringar som delvis motsäger detta. År 1916 bifölls en ansökan från vaktmästare P Persson om uppförande av kiosk å nr 0111. Två år senare, dvs 1918, finns en annan notering som anger att plats för bord i närheten af infartsvägen till herr Andréns villa uppläts åt bankvaktmästare P Persson. Dessa är svåra att koppla till Konrad Perssons minnesanteckningar.

Vi vet inte vem som övertog platsen och inte heller vem som hade den under 1930-talet. År 1936 framkom vid besiktning av villaområdet i Sandskogen söder om Nybro-vägen att det fanns en fristående klosettbyggnad på platsen och därför anmodades innehavaren att ta bort denna byggnad.

« | »