42 Handlanden Aug Schultz’ Pariservilla 1890

Handlanden August Schultz ansökte 1890 om att få uppföra en villa i Sandskogen. Hans ansökan beviljades och den uppfördes på villaplats 42. Han innehade då redan villaplats 16 i början av skogen. Han fick bara kontrakt på 20 år för denna nya villa i stället för på 49 år som var det sedvanliga. Ett par år senare anges villan som Schultz så kallade pariservilla i ett protokoll. Det var att döma av de ritningar som år 1900 lämnades in fråga om en utställningspaviljong som handlande Schultz återanvände här i Sandskogen.

Handlande Schultz överlät sin paviljong år 1900 till rådman Johannes Persson. Denne ansökte genast om att ”å hans nyligen inköpta villabyggnad under no 42 låta verkställa tillbyggnad med eldstad.” Hans ansökan beviljades. Den ritning som Johs Persson lämnade in finns återgiven av Kronvall i Ystadiana. Ritningen visar klart att utgångs-punkten för byggnaden är en utställningspaviljong som byggdes till och inreddes. Dessa uppgifter överensstämmer väl med den muntliga traditionen hos senare ägare att det var en paviljong från en Parisutställning.

Johannes Persson

Rådman Johs (Johannes) Persson föddes 1850. Han genomgick handelsskola i Tyskland 1873; innehaft speditions- och kommisionsaffär i Lübeck och Hamburg, sedan köpman i Ystad. Han var den siste illiterate rådmannen i Ystad. Illiterat innebär att rådmannen saknade juridisk kompetens, dvs var lagfaren. Persson dog 1928. Perssons verksamhet utöver rådmanstjänsten gällde mest affärer av olika slag. Dessutom åtog han sig en lång rad förtroendeuppdrag på skilda områden. Han startade en egen kommissionsrörelse. I anslutning härtill drev han stadens auktionskammare. Lokal för denna hade han vid St Östergatan i ett hus som revs 1904. Listan på styrelser och nämnder mm där han ingick på ena eller andra sättet var lång.

Johs Persson överlät 1918 villa nr 42 till apotekaren A C Berglund i Tomelilla. Persson hade vid denna tid övertagit villa nr 44 uppe vid Österleden. Apotekare Berglund innehade sedan villan under många år.

« |