31 Grosshandlare Gustaf Westrells villa 1891

År 1891 ansökte snickaren A A Eriksson om en villaplats: ”Undertecknad som ämnar uppföra en willa i skogsplanteringen och derför uttaget plats till vänster om nya vägen mot sjön får härmed vördsamt anhålla om styrelsens tillstånd att mot stadgad avgift om villor, få disponera en plats därför”. Hans ansökan beviljades.

Villan övertogs sedan av grosshandlare Westrell. Han ansökte sedan 1899 om att få bygga till villan i skogsplanteringen. Han innehade sedan villan ett antal år.

Grosshandlare Gustaf Westrell fanns på Stora Västergatan 20. Det Westrellska huset byggdes 1788 av den förmögne handlanden Lars Friis. Grosshandlare Westrell byggde sig på 1910-talet en ny, påkostad bostad på höjdsträckningen norr om staden. Den fick namnet Breidablick.

Grosshandlare Westrell fick sedan 1918 lov att i skogen vid Nybro få arrendera en mindre jordareal för att få uppföra en mindre villabyggnad. I Planteringsstyrelsens protokoll skrivet av rektor Neuman sägs: ”beslöt Planteringsstyrelsen meddela herrar Stadsfullmäktige att den – ehuru Stadgan av den 18 maj 1911 lade hinder i vägen för en sådan upplåtelse – i detta särskilda fall ville bifalla framställningen och därför anhålla om nödig ändring av stadgan. Undertecknad reserverade sig mot beslutet, emedan 1o. I villaområdet, som nu utsträckts till banvaktstugan, finns gott om villaplatser, 2o. Planteringsstyrelsen – efter ett dylikt prejudikat eller efter eventuell ändring af stadgan – rättevisligen icke kan undantaga något område i Sandskogen från bebyggande, Stadsfullmäktige vilket är både olämpligt och farligt”.

Villaplatsen nr 31 övertogs av disponenten Einar Bjurström. Tidningen Skånska Telegrafens tryckeri övertogs av den unge typografen Axel Fredrik Bjurström. Så kom Ystads Allehanda till. Det första ordinarie numret kom ut 1873. Bjurström avled 1890, nyss fyllda 44 år. Hustrun Selma lyckades behålla tidningen inom familjen. Mycket tack vare god hjälp av handlanden Gustaf Leonard Petersson som hon gifte sig med 1891. 1906 ombildades företaget till aktiebolag. Grundarens äldste son, Einar Bjurström, blev disponent och teknisk ledare.

År 1920 omfattade tomten 2928 kvadratmeter. Bjurström innehade sedan villan ett antal år.

Ystads Sandskog

« | »