62 Konsul Emil A Borgs villa 1903

Byggmästare J L Ekberg fick 1903 rätt att få uppföra villabyggnad i skogen. Ett villkor var att ingenjör Mattsson skulle dessförinnan uppmäta planen så att byggnaden kom att bli 75 meter öster intill den andra av sökanden tillhörig, under byggnad varande villa.

Ekbergs ansökan medförde att en ansökan från ingenjör Dan Olsson gällande samma område inte kunde beviljas. I Planteringsstyrelsens protokoll sägs: ”Ingenjör Dan Olssons ansökan av den 13 maj att få för villabyggnad i skogsplanteringen upplåten tomten närmast öster om den nu av byggmästare Ekberg under byggnad varande villa. Denna ansökan kunde styrelsen endast bevilja i så fall att byggnaden uppföres 75 meter öster om den föreslagna tomten eller närmast intill den åt löjtnant Mörner enligt ansökan av den 6 maj beviljade byggnadstomten”.

Konsul Emil A Borg övertog villan ganska snart. Vi vet inte precis när detta skedde. I ett protokoll från 1904 sägs: ”Uppdrogs åt undertecknad att efter skogvaktarens hörande borttaga 4 träd framför byggmästare Ekbergs sist byggda villa”.

Emil Anton Borg hade sin hand med i spelet i de flesta sammanhang av betydelse och var en mångsysslare av rang. Han var ledamot av stadsfullmäktige från 1898 och dess ordförande 1913-1926. Han var engagerad i en rad företag – banker, försäkringsbolag, järnvägar, spritbolag m fl. Han titulerades konsul Borg.

Emil A Borg var son till grosshandlare Johan Borg och hans hustru Sofie Areskoug. Han var gift sedan 1893 med Ingeborg Schultz, dotter till grosshandlare August Schultz. Borg avled 1946. Hans hustru överlevde honom i mer än tjugo år, hon dog 1967.

Det är inte klart hur länge konsul Borg innehade villan. Den övertogs sedan av Alfred Zadig. Denne överlät villan 1923 till bagarmästaren Claes Gustav Klintman. Han ägde den under sex år.

Villan överläts 1929 till direktören C F Eriksson för 15000 kronor. Enligt en notering bodde han i Borås. Villatomten omfattade nu 1657 kvadratmeter. Det är inte klart hur länge han ägde villan.

Villan övertogs 1937 av fiskhandlaren Nils Lustig. Han ägde den under knappt ett år. Den övertogs 1938 av direktör William Raihle. Villatomten omfattade nu 2200 kvadratmeter.

Ystads Sandskog

 

« | »