66 Löjtnant Erik Stjernswärds villa 1906

År 1906 uppläts plats och godkändes ritning till en villabyggnad åt löjtnant Erik Stjernswärd. Han var född på Wittskövle slott och arvtagare till det. Löjtnant Stjernswärd fick telefon samma år till sin villa. Då fick han förbinda sig att andra skulle gratis få använda hans telefonstolpar. Han anhöll 1913 om att få avverka 17 ”i samråd med regem.intendent Hj Öhrström märkta björkar” å villaområde 66 måtte afverkas. Planteringsstyrelsen, som ansåg antalet träd rätt stort, uppdrog åt ordförande att besluta i ärendet”.

Stjernswärd använde inte sin villa i slutet av 1910-talet och lät även de sista åren bli att betala arrendet. I Planteringsstyrelsens protokoll 1920 sägs: ”Herr ordförande anmälde att han som Planteringsstyrelsens kassör under postförskott å 25.20 kr tillsänt godsägare Erik Stjärnsvärd hans räkning å avgiften för den till honom upplåtna villatomten. Ifrågavarande postförskott hade emellertid återkommit olöst. På grund härav beslöt Planteringsstyrelsen förständiga godsägare Stjernsvärd att ofördröjligen inbetala sagda avgift 25.20 kronor.

Samtidigt beslöt Planteringsstyrelsen fästa godsägare Stjernsvärds uppmärksamhet på att även om han ej bebor sin villa det är hans skyldighet att hålla villaplatsen i vårdat skick, vilket nu ej är fallet. Källardörrarna äro olåsta och stå öppna, vilket kan föranleda obehöriga personer att hava sitt tillhåll där. Allt verkar för övrigt vanvård och förfall, vilket därför föranlett berättigade anmärkningar mot ifrågavarande villaområde. Planteringsstyrelsen beslöt anmoda godsägare Stjernsvärd att vidtaga åtgärder för villaplatsens iordningsställande”.

Det kom inga pengar till Planteringsstyrelsen för år 1920. Därför kan man ur ett protokoll 1921 läsa: ”Sedan herr ordföranden anmält, att godsägare Stjernswärd å Widtsköfle ännu ej trots påminnelser betalt 1920 års avgift för sin villaplats, beslöts att uppdraga åt herr ordförande att vidtala auditör Hoflund att å laga väg indriva den förfallna avgiften”.

År 1928 godkändes att Widtskövle Aktiebolag överlät villan till slaktarmästaren G A Pettersson. Det året kom också en anhållan från fröken Hilda Hellberg att få ha pensionatsrörelse i villan. Hon innehade vid den tiden också rätten till restaurangrörelse i Norra Promenaden. I Planteringsstyrelsens protokoll 1928 sägs: ”Fröken Hilda Hellberg hade i skrivelse till Planteringsstyrelsen anhållit att få bedriva pensionat och matservering i villan nr 66 i Sandskogen jämte servering å plan inom villaområdet satt att uthyra 5 rum i villan till badgäster. Efter hållen överläggning varunder herr Ahlbeck menade att det blivande tillståndet icke skulle innehålla rätt till kaférörelse beslöt Planteringsstyrelsen att för innevarande år bifalla den gjorda framställningen under villkor att fröken Hellberg till styrelsen anlade en avgift av 500 kr samt att det ifrågavarande villaområdet hölles i snyggt och ordentligt skick”.

Fröken Hellberg anhöll i maj 1928 om nedsättning av avgiften för rätt att bedriva pensionats- och matservering i villan nr 66 i Sandskogen. Ärendet blev bordlagt. I december samma år konstaterades: ”Herr ordföranden meddelade att fröken Hilda Hellberg ännu ej betalt den av styrelsen bestämda avgiften för rätt till kaférörelse i villan nr 66 i Sandskogen att hon saknade möjlighet att betala avgiften emedan hon haft för liten rörelse under den gångna sommaren. Med anledning härav beslöt styrelsen att sådant tillstånd hädanefter endast skulle lämnas vederbörande villaägare”.

Det framgår inte sedan av protokollen om fröken Hellberg försökte med sin rörelse igen. Man kan inte heller utläsa hur länge slaktarmästare Pettersson ägde villan.

Ystads Sandskog

« | »