70 Bagaremästare Carl Lundströms villa 1907

På Strandvägens norra sida närmast Saltsjöbaden uppfördes 1907 en villa. Den var uppförd i sten i två våningar och tomten omfattade 1462 kvadratmeter. Innehavaren var bagarmästaren Carl Lundström. Det anges ibland att det var hans bror som lät bygga den. Tillsammans med brodern Johan övertog han i hemstaden det välkända Thysellska bageriet, som han omdanade till Bröderna Lundströms ångbageri. Rörelsen utvidgades allt mer, och år 1899 förlades verksamheten till den fastighet vid St Norregatan, där den bedrevs under många år.

Carl Lundström innehade villan under flera år. Det är dock först 1917 som villan omnämnes på nytt då det till Planteringsstyrelsen kom en rapport om en polisunder-sökning angående åverkan å björkar på Carl Lundströms villatomt. Planteringsstyrelsen beslöt att lägga rapporten till handlingarna. Man kom emellertid tillbaka och det ”beslöts att av bagare Carl Lundström begära förklaring huru han utan Planteringsstyrelsens tillstånd kunnat borttaga den förut befintliga allén längs infartsvägen till hans villa och i stället där plantera bok, samt varifrån han tagit de planterade ungbokarna”. Planteringsstyrelsen beslöt sedan ”att herr Lundström skulle anmodas att för undgående av stämning till Planteringsstyrelsen inbetala 200 kr, och i en av stadens tidningar tillkännagiva att han huggit ner granarna utan något som helst tillstånd”.

Bagarmästaren Carl Lundström överlät 1923 villa nr 70 till sin bror bagarmästaren Johan Lundström. Denne innehade sedan villan fram till sin död 1936. Villan övertogs då av hans barn Ruth Lundström, Britta Ottergren, Maja Lundström och Elna Lundström

Ystads Sandskog

| »