71 Trafikchef Ivar Jakobssons villa 1908

Byggmästare Axel Brogren anhöll 1908 att få en plats för en villabyggnad. Ansökan bordlades eftersom han inte lämnade in någon ritning. Denna kom och vid nästa sammanträde beviljades hans ansökan ”om uppförande af villa söder om villorna 31 och 60 i enlighet med inlämnad ritning, dock mot villkor, att taket läggs af tegel”. Det framgår inte om trafikchef Ivar Jacobsson låg bakom ansökan eller om han senare köpte villan från byggmästare Brogren. Jacobsson, svärson till Ångkvarnens direktör Tengberg, var trafikchef vid Ystadsjärnvägarna före Knut Nihlén mellan åren 1911 – 1917.


Trafikchef Jakobssons villa före tillbyggnaden 1916

Jacobsson fick lov att bygga till villan 1916 och då även uppföra en lawn-tennisbana. Denna gjorde att tomten ökade med 230 kvadratmeter utöver de ursprungliga 980 kvadratmeterna. Han försökte även att få arrendera en del av stranden nedanför villan men denna ansökan avslogs.

Trafikchef Jacobsson dog i slutet av 1910-talet. Villan skrevs då över på hans änka Märta Jacobsson, född Tengberg. Den innehades sedan av henne och hennes dotter under många år fram till mitten av 1950-talet.

Ystads Sandskog

« | »